Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 2, 2012
3rd International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE –1st Congress of Rehabilitation Doctors of Latvia
Article Number 00026
Number of page(s) 4
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20120200026
Published online 17 October 2012
  1. Gudjons, H. Pedagoģijas pamatatziņas. Rıga: Zvaigzne ABC, 2007.
  2. Špona, A. Audzināšanas teorija un prakse. Rıga: RaKa, 2001
  3. Shader, M. Risk Factors for Delinquency: An Overview – Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.
  4. Мудрик, А.В. Социализация человека: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2. изд. Москва: Издательский центр «Академия», 2006.
  5. Змановская, Е.В. Девиантология: психология отклоняющегося поведения: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. 3. изд. Москва: Издательский центр «Академия», 2006.
  6. Pārskats par nepilngadıgo noziedzıbu, cietušiem bērniem, stāvokli ceļu satiksmē un prevencijas jomā 2010.gada 12 mēnešos. www.vp.gov.lv/doc_upl/nepilngadigie_2010lab.doc
  7. Rıkojums par Labklājıbas ministrijas politikas prioritātēm 2010.-2014. gadam. www.lm.gov.lv/upload/ministrija/prioritates/lmprior2010_2014.pdf