Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 10, 2014
4th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY, HEALTH, WELFARE
Article Number 00005
Number of page(s) 6
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20141000005
Published online 08 September 2014
  1. Civillikums, “VV”, 41, 20.02.1937.
  2. Finanšu instrumentu tirgus likums, 20.11.2003. “Latvijas Vēstnesis”, 175 (2940), 11.12.2003.
  3. Lošmanis A., Tiesıbu jaunrāde šoreiz ir lieka, Jurista Vārds, 22.11.2011., 47 (694), http://www.juristavards.lv/index.php?menu=auth&id=239727.
  4. Micheler, E., Property in Securities, A Comparatice Study, 19, Cambrige University Press, 2007. [CrossRef]
  5. Rozenfelds, J., The Concept and Content of Property Rights, Latvijas Universitātes raksti, Juridiskā zinātne, 719. sēj., 2007., 19.–36. lpp.
  6. Tihonovs, V., Ieskats akciju piederıbas jautājumā, Jurista Vārds, 22.05.2012., 21 (720), http://www.juristavards.lv/index.php?menu=auth&id=247922.
  7. Pētıjums par Civillikuma lietu tiesıbu dalas pirmās, otrās un trešās dalas modernizācijas nepieciešamıbu, http://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/imateriali/petijumi.html.
  8. Буковский В. (Сост.) Сводъ гражданскихъ узаконений губерний Прибалтийскихъ (съ продолжениемъ 1912 – 1914 г. г. и съ разъяснениями) [Baltic Provinces Local Civil Laws Compilation (with continuation years 1912-1914 and with explanations)]. T.2. Рига: Г. Гемпель и Ко, 1914.