Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 10, 2014
4th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY, HEALTH, WELFARE
Article Number 00013
Number of page(s) 6
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20141000013
Published online 08 September 2014
 1. Bengston, Vern. L. Lowenstain, Ariela. (eds.) Global aging and challenges to families. New York: Aldine de Gruyter, 2003, 387s. ISBN-10: 0-202-30686-0.
 2. Hirt, Tomáš. Jakoubek, Marek. (eds.) Romové v osidlech sociálního vyloučení.1.vyd. Plzen: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2006. 414 s. ISBN 80-86898-76-8.
 3. Hübschmanová, Milena. Několik poznámek k hodnotám Romů. In Romové v České republice. 1. vyd. Praha: SOCIOKLUB, 1999. s. 16-67. ISBN 80-902260-7-8.
 4. Liégeois, Jean-Pierre: Romovia Cigáni Kočovníci. Dějiny a súčasnosť v európskoom kontexte. Bratislava: Rada Evropy, 1995. 271s. ISBN 80-967380-4-3.
 5. Navrátil, Pavel a kol . Romové v české společnosti. 1.vyd. Praha : Portál 2003. 223 s. ISBN 80-7178-741-8.
 6. Rabušicová, Milada. Kamanová Lenka. Pevná Kateřina. O mezigeneračním učení. Brno: Muni Press, 2011, ISBN 978-80-210-5750-0.
 7. Romipen [online]. 2003 [cit.16.11.2012] Pativ a ladž. Dostupné http://romipen3.euweb.cz/: pativ a ladž.
 8. Říčan, P. S Romy žít budeme – jde o to jak. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 144 s. ISBN 80-7178-250-5.
 9. Silverstein, Merril & Bengtson, Vern. L. Intergenerational solidarity and the structure of adult child-parent relationships in American families. American Journal of Sociology, 1997, 103 (2), 429-460. ISSN: 0002-9602. [CrossRef]
 10. Steward, Michal. Čas Cikánů. 1. vyd. Brno:Barrister & Principál. 2005. 275s. ISBN 80-7364-017-1.
 11. Stojka, Peter. Páťiv. Úcta – zdvořilost. In: Romano džaniben, 3/1996, s. 35–38. ISSN 1210-8545.
 12. Ševčíková, Stanislava. Sebepojetí Romů v romské lidové slovesnosti. Brno, 2011. disertační práce. Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Pavel NAVRÁTIL.
 13. Šišková, Tatjana. Specifika práce s romskými dětmi (Komunikační specifika romských dětí). In Řetízek. Sborník příspěvků k metodice práce v organizacích pracujících s romskými dětmi a mládeží. 1. vyd. Praha: Občanské sdružení R-Mosty, 2003. 110s.
 14. Skopalová, J. Vzdělávání romských dětí, možnosti vyrovnání příležitostí ve vzdělávání. In Dopita, M., Staněk, A. (Eds.) RVP v praxi učitele výchovy k občanství – se zaměřením na potírání rasové a národostní nesnášenlivosti. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005, s. 113–120. ISBN 80-244-1250-0.
 15. Williams, Patrick, Gypsy World, Chicago: The University of Chicago Press, 2003, ISBN 0-226-89929-2.
 16. Zabriskie, Ramon. B., & McCormick, Bryan. P. (2001). The Influences of Family Leisure Patterns on Perceptions of Family Functioning. Family Relations, 50(3), 281–289. ISSN 0197-6664. [CrossRef]