Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 10, 2014
4th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY, HEALTH, WELFARE
Article Number 00035
Number of page(s) 10
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20141000035
Published online 09 September 2014
 1. Aizenšteins V., Rozentāls M. et al., (1974) Filozofijas vārdnıca, Rīga: Liesma.
 2. Blūma D., Skujina V. et al., (2000) Pedago‘gijas terminu skaidrojošā vārdnıca, Rīga: Zvaigzne ABC
 3. Breslavs G. et al. (1999) Psiholo‘gijas vārdnıca, SIA Mācıbu grāmata.
 4. Ceplis D., Vilks A. et al. (2001) Bērns un kriminalitāte, Raka, Rīga.
 5. Eglıte B. (2002) Atstumtie bērni Latvijā: problēmas un to risinājumi, Rīga: Zvaigzne ABC.
 6. Kons I. et al. (1987) Ētikas vārdnıca, Rīga: Avots.
 7. Lasmane S., Milts A., Rubenis A., (1993) Ētika, Rīga: Zvaigzne ABC.
 8. Andersone R., (2004) Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās, Rīga: Raka.
 9. Valbis J. (2005) Skolēna personıbas attıstıba- izglıtıbas virsuzdevums, Rīga: Zvaigzne ABC.
 10. Gonzalez – Mena J. (2009) Child, family and community, Upper Saddle River.
 11. Андреева A., Гудкина Н. (1999) Формирование личности старшеклассника, Москва: “Академия”.
 12. Мухина В. (2005) Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество, Москва: Академия.
 13. ANO Konvencija par bērnu tiesıbām [tiešsaiste] pieejams internetā http://www.humanrights. lv/doc/vispaar/bernkonv.htm [atsauce 07.05.2013].
 14. Ārpus‘gimenes aprūpes (ārpus‘gimenes aprūpes iestādes, audžu‘gimenes, aizbildnıba) un adopcijas sistēmas izpēte un ieteikumi tās pilnveidošanai, 2008, Pētıjuma gala zinojums, Rīga, SIA “Analıtisko pētıjumu un stratē‘giju laboratorija” pēc LR bērnu un ‘gimenes lietu ministrijas pasūtıjuma, 295 lpp., [tiešsaiste] pieejams internetā: http://www.bm.gov.lv/lat/informacija_jums/petijumi/?doc=11314 [atsauce 04.05.2013.].
 15. Bērni Latvijā 2012, Statistisko datu krājums, LR Centrālā statistikas pārvalde, Rīga, 2012.