Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 10, 2014
4th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY, HEALTH, WELFARE
Article Number 00036
Number of page(s) 8
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20141000036
Published online 09 September 2014
 1. Bērnu tiesıbu konvencija. Pienemta ANO Generālā asamblejā 1989.20.11. LR spēkā no 1992.14.04.
 2. Gimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017. gadam. [tiešsaiste], [atsauce 20.10.2012.]. Available on the web: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3583).
 3. Sociālo pakalpojumu un sociālās palıdzıbas likums. [stājies spēkā 01.01.2003.], [tiešsaiste], [atsauce 21.10.2012.]. Available on the web: http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488_
 4. Bārintiesu iesniegto valsts statistikas pārskatu par bārintiesu darbu 2012.gadā analıze. Available on the web: http://www.bti.gov.lv/lat/barintiesas/aktualitates/?doc=3271
 5. Landy S. Pathways to competence. Encouraging healthy social and emotional development in young children. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co. 2002.
 6. LR MK 03.06.2003. noteikumi Nr. 291 “Prasıbas sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (grozıjumi veikti 08.03.2011.) Available on the web: http://likumi.lv/doc.php?id=75887
 7. Agrınā iejaukšanās – Progress un attıstıbas tendences 2005.-2010.gads, Odense, Denmark: European Agency for development in Special Needs Education. [tiešsaiste], [atsauce 20.10.2012]. Available on the web: https://www.european-agency.org/publications/ereports/early-childhood-intervention-progress-and-developments/ECI-report-LV.pdf
 8. Nodibinājums “Centrs Dardedze.” Bez Pēriena. Kā ar mılestıbu un cienu noteikt bērnam robežas. “Nobodys Chilren Foundation”apmācıbu kursa programma. Rıga: Nodibinājums “Centrs Dardedze.” 2012
 9. http://www.centrsdardedze.lv
 10. 04.09.2012. RD saistošie noteikumi Nr. 184 “Rıgas pilsētas pašvaldıbas sniegto pakalpojumu sanemšanas un samaksas kārtıba”.[tiešsaiste], [15.11.2012.]. Available on the web: http://www.likumi.lv/doc.php?id=169136
 11. Komisijas pazinojums Eiropas parlamentam, padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reionu komitejai: Sociālie ieguldıjumi izaugsmei un kohēzijai, tostarp Eiropas Sociālā fonda ıstenošana 2014.-2020.gadā. [tiešsaiste], [01.10.2013.] http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
 12. Bolšteina G. Vecāku apmācıbas programma “Bērnu emocionālā audzināšana” kā agrına sociālā darba intervence sociālā riska ‘gimenēs. Rıga: RSU, 83 lpp.