Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 10, 2014
4th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY, HEALTH, WELFARE
Article Number 00043
Number of page(s) 9
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20141000043
Published online 09 September 2014
 1. De La HarpeB., RadloffA., WyberJ. (2000) Wyber Quality and Generic (Professional) Skills. – Quality in Higher Education, (2000), Volume 6, Issue 3 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13538320020005972.
 2. StankevičsA. (2012) Social dimension of the higher education in Latvia. – Daugavpils: “Saule”. – 192 lpp.
 3. Darba tirgus pētıjums “Profesionālās un augstākās izglıtıbas programmu atbilstıba darba tirgus prasıbām”. Rıga: LU, (2007), XII + 232 lpp. http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/darba_tirgus/petijumi/profesionala_ugstaka_izglitiba.pdf.
 4. Ekspertıze par darbinieku atbilstıbu darba tirgum pēc izglıtıbas valstı. – Rıga: LBAS, (2011) http://www.lbas.lv/upload/stuff/201109/par_darbinieku_atbilstibu_darba_tirgum_pec_izglitibas_valsti.pdf.
 5. Kas ir Nacionālā trıspusējā sadarbıbas padome? – Latvijas Vēstnesis: (2011) http://www.lvportals.lv/skaidrojumi.php?id=241496.
 6. Komisijas pazinojums. Eiropa 2020: Stratē‘gija gudrai, ilgtspējıgai un integrējošai izaugsmei. (2010) http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_ LV_ACT_part1_v1.pdf.
 7. Latvija 2030 http://www.latvija2030.lv/page/1.
 8. Latvijas Stratē‘giskās attıstıbas plāns 2010. – 2013. gadam http://www.likumi.lv/doc.php?id=208079.
 9. Nacionālā trıspusējā sadarbıbas padome (2013) http://www.mk.gov.lv/mp/vaditas-padomes/ntsp/.
 10. NEP funkcijas un uzdevumi (2013) http://www.viaa.gov.lv/lat/strukturfondi/12111/?tl_id=12561&tls_id=533.
 11. Nozaru ekspertu padomes (NEP) (2013) http://www.viaa.gov.lv/lat/strukturfondi/12111/?tl_id=12561&tls_id=533.
 12. Nozaru izpēte profesionālajai izglıtıbai. Nozares izpētes process un pirmie rezultāti. – Rıga: Ernst & Young, (2012) http://www.viaa.gov.lv/files/free/87/13387/prezentacija_konference_petijums_ey_19012012_preciz.pdf.
 13. Nozaru un darba devēju loma profesionālās izglıtıbas attıstıbā. – Rıga: VIAA, speciālizlaidums 2012 http://www.viaa.gov.lv/files/free/62/12562/viaa_zinas_web_2.pdf.
 14. Profesionālās izglıtıbas un nodarbinātıbas trıspusējās sadarbıbas apakšpadomes nolikums (2008) http://www.mk.gov.lv/mp/vaditas-padomes/ntsp/.
 15. Valsts stratē‘giskais ietvardokuments 2007.–2013. gada periodam. – Rıga: Latvijas Republikas Finanšu ministrija, (2007) http://www.esfondi.lv/upload/04-kohezijas_politikas_nakotne/VSID_2009.pdf.
 16. VIAA veido Latvijas nozaru kvalifikācijas sistēmu (2013) http://www.viaa.gov.lv/lat/strukturfondi/12111/.
 17. Augstskolu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967.