Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 10, 2014
4th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY, HEALTH, WELFARE
Article Number 00053
Number of page(s) 5
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20141000053
Published online 09 September 2014
 1. Ārina, A. (2009) Pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana sociālajā sistēmā. Psiholo‘gijas, biznesa un sabiedrıbas sociālās sfēras aktuālās problēmas: teorija un prakse. (Ensuring the quality of social service system. Psychology, business and public sphare of social problem areas: theory and practice) Rıga: “JUMI” (in Latvian).
 2. Dobelis, K. (2002) “Augstskolu kvalitatıvas izaugsmes nosacıjumi un rezultāti” Augstskolu kvalitatıva izaugsme un tās ietekme uz tautsaimniecıbas un zinātnes attıstıbu starptautiskā zinātniskā konference. (University quality growth conditions and results “Higher – quality growth and its impact on economic and scientific developments in the international scientific conference”) Rıga: Banku augstskola (in Latvian).
 3. Kvalitātes rokasgrāmata procedūras un prakse. (Quality manual procedures and prastices) (1998) Eiropas izglıtıbas fonds (in Latvian).
 4. Skujina V. (2000). Pedago‘gijas terminu skaidrojošā vārdnıca [Teacher training glossary]. Rıga: Zvaigzne ABC, (in Latvian).
 5. Torgāns, K. (2006) Saistıbu tiesıbas I dala. Mācıbu grāmata. (Contract law in Part I. Textbook) Rıga: TNA (in Latvian).
 6. “History of consumer Protection”. http://www.consumerdaddy.com/a-12-history-of-consumer-protection.htm (2012.15.10.).
 7. “Sherman Anti-Trust Act”. http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=51 (2012.15.10.).
 8. “Consumer rights”. http://www.consumersinternational.org/who-we-are/consumer-rights (2012.09.01.).
 9. Patērētāju tiesıbu aizsardzıbas likums. Normatıvo aktu krājums. (Consumer Protection Act. Collection of laws and regulations) (2012) Rıga: TNA (in Latvian).
 10. Akadēmisko terminu datu bāzē. (Academic term data base) http://termini.lza.lv/term.php?term=pat%C4%93r%C4%93t%C4%81js&list=&lang=LV
 11. Izglıtıba – galvenie rādıtāji. (Education – key indicators) http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/izglitiba-galvenie-raditaji-30273.html (2012.19.10.).
 12. Ziemele, I. (2005)Starptautiskās tiesıbas un cilvēktiesıbas Latvijā: abstrakcija vai realitāte. (International law and human rights in Latvian: Abstraction or Reality) Rıga: TNA (in Latvian).