Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 26, 2016
ERPA International Congresses on Education 2015 (ERPA 2015)
Article Number 01074
Number of page(s) 7
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162601074
Published online 26 April 2016
 1. Akoğlan Kozak M., (Akademik turizm eğitimi üzerine bir durum analizi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, İLKE, Bahar 2009, Sayı 22, s. 1–20, 2009).
 2. Bayer E., Türkiye meslek yüksekokulları turizm eğitimi kalitesinin geliştirilmesinde sanal yöntemlerin rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı 3 (Güz), ss. 145–156, (1998).
 3. Gürbüz A. K. ve Dağdeviren A., Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Kurumların Ders Programlarının Fonksiyonel Açıdan İncelenmesi. Balıkesir Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 10, Sayı 18, ss.157–167, (2007).
 4. Heppner P.P.; Kivlighan D.M. ve Wampold B.E., Research Design in Counseling (3th ed.). USA: CA, Thomson Learning, (2008).
 5. Horn L.V. ve Monsen E.R., Research: Successful Approaches, (3th ed.). (Editors: Monsen ve Horn) USA: American Dietetic Association, (2008).
 6. İKMEP, 2010-2011 Akademik Yılında Uygulanacak olan MYO Öğretim Programları, [Çevrim-içi: http://ikmep.yok.gov.tr/?page=KatDown&view=list&fileid=152&c=72&i=88] Erişim Tarihi: 21.08.2013, (2010).
 7. Karataş M. ve Babür S., Gelişen dünya’da turizm sektörünün yeri. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15 (25), s. 15–24, (2013).
 8. ÖSYM, Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları, [Çevrim-içi: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2013/OSYS/2013%20%C3%96SYS%20KONT%20KILAVUZU%20BASKI%20(Tablo%203A%20-%20Tablo%203B)_KB.pdf] Erişim Tarihi: 21.08.2013.
 9. Sipahi B., Yurtkoru B.S. ve Çinko M. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, (3.Baskı). İstanbul: Beta Basım.
 10. Taylor B., Kermode S. ve Roberts K., Research in Nursing and Health Care: Evidence for Practice, (3th ed.). USA:CA, Thomson Learning, (2004).
 11. Turan İ., Temel İstatistik. [Çevrim-içi: http://www.doguc.com/spssmenu.pdf], Erişim Tarihi: 02.06.2014, (2012).
 12. Ural A. ve Kılıç İ., Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi, (2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık, (2006).
 13. Ural A. ve Pelit E., Türkiye’de lisans düzeyinde turizm eğitimi veren yüksek öğretim örgütlerinin örgütleniş biçimleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 4, ss.218–228, (2002).