Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 29, 2016
2016 International Conference “Education Environment for the Information Age” (EEIA-2016)
Article Number 01018
Number of page(s) 4
Section Education environment changes under the influence of InfoComm technologies
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162901018
Published online 03 August 2016
 1. Reformy obrazovaniya v sovremennom mire: globalnye i regionalnye tendentsii (Izd.ROU, Moscow, 1995)
 2. J. Skalkova, Od teorie k praxi vyucovani na stredni vseobecne vzdelavaci skole (Praha, 1978)
 3. B. Blizkovsky, Pedagogicka revue, 9, 77-82, 1991
 4. J. Prucha, Perspektivy vzdelani (SPN, Praha, 1983)
 5. B. Kujal, K perspektivnimu systemu celozivotni komunisticke vychovy v socialisticke spolecnosti (PU JAK CSAV, Praha, 1977)
 6. J. Rosina, Pedagogicka revue 8, 26 (1991)
 7. Lidove noviny, 23, 7 (1999)
 8. Conseil de l’Europe. Education (CDPS, CP/96/7)
 9. Obrazovanie: sokrytoe sokrovishche/Doklad mezhdunarodnoi Komissii po obrazovaniyu XXI veka (UNESCO, 1997)
 10. M. Cipro, Pedagogicka revue, 10, 74 (1991)
 11. V. Kozon, Pedagogicka revue, 10, 19 (1991)
 12. S. Svec, Pedagogicka revue, 6, 342 (1991)
 13. J. Rosina, Pedagogicka revue, 8 (1991)
 14. J. Kucera, Pedagogicka revue, 10, 97-98 (1991)
 15. Skolsky zakon (Praha, 1990) Available online: URL http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolskyzakon (accessed 08.02.2016)
 16. Vyzva pro deset milionu (MSTS, Praha, 2000) Available online: URL http://www.10milionu.cz/cgi-bin/toISO-8859-1/studie/1_studie.html (accessed 08.02.2016)
 17. Koncepce statni politiky ve vztahu k mlade generaci v Ceske Republice do roku 2002 (MSMT, 1995) Available online: URL http://www.msmt.cz/cp1250/supina5/Statpol.htm (accessed 08.02.2016)
 18. Bila kniha (Narodni program rozvoje vzdelavani v Ceske Republice (Praha, 2001) Available online: URL www.msmt.cz (accessed 08.02.2016)
 19. Skolsky zakon (Praha, 2004, 2012) Available online: URL http://www.msmt.cz/dokumenty/novyskolsky-zakon (accessed 08.02.2016)