Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 30, 2016
5th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE
Article Number 00005
Number of page(s) 6
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20163000005
Published online 14 September 2016
 1. Birǵele, E., Ševele, I. (2015) Sociālo darbinieku un sociālo pedagogu sadarbība darbā ar ǵimenēm, kuras bērni ilgstoši neapmeklē skolu: laba pieredze. Rīga: Aisma, 45 lpp
 2. Maslo, I., Gonsalez, M., F. (2015) Supporting the engagement and reintegration of 18–24 year old early school-livers in lifelong learning: evidences for targeted compensatory and preventive strategy in education. Rīga: University of Latvia, 505 p
 3. Šmite, A. (2015) Pedagoǵisko darbinieku tālākizglītība Latvijā. Rīga: Raka, 320 lpp.
 4. Aušeiks, G. Īsumā par izglītību, skolotājiem un viņu darbu Latvijā no 1919. līdz 1940. gadam. Pieejams: http://alv.lv/lv/biblioteka/isuma-par-izglitibu-latvija-krievijas-imperijas-sa/ [pēdējo reizi sk. 10.07.2015.]
 5. Dālderis I. Obligāta vidējā izglītība – ekonomikai un tautas intelektam. Pieejams: http://www.delfi.lv/news/comment/comment/ints-dalderis-obligata-videja-izglitiba-ekonomikai-un-tautas-intelektam.d?id=46132439#ixzz3dm210z44 [pēdējo reizi sk. 10.07.2015.]
 6. Dedze, I., Krūzmēra, M., Mikiško, I. Savlaicīgu pamatizglītības apguvi traucējošo faktoru kopums. Pieejams: http://providus.lv/article/savlaicigu-pamatizglitibas-apguvi-traucejoso-faktoru-kopums [pēdējo reizi sk. 10.07.2015.]
 7. Eiropa 2020. Stratēǵija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. Pieejams: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_LV_ACT_part1_v1.pdf [pēdējo reizi sk. 10.07.2015.]
 8. Grīnfelds, A. Skolas kavēšana un skolenu sasniegumi OECD PISA 2012. Pieejams: http://www.ipi.lu.lv/uploads/media/SkolasKavesana_Grinfelds.pdf [pēdējo reizi sk. 10.07.2015.]
 9. Izglītības kvaliātes valsts dienesta 2014.gada Publiskais pārskats. Pieejams: http://www.ikvd.gov.lv/assets/files/2013/citi/2015/2014_gada.pdf [pēdējo reizi sk. 10.07.2015.].
 10. Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumi Nr.89 “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=225270 [pēdējo reizi sk. 10.07.2015.].
 11. Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumi Nr.871 “Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība”. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=195933 [pēdējo reizi sk. 10.07.2015.]
 12. Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumi Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība”. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=215853 [pēdējo reizi sk. 10.07.2015.].
 13. Pētījums par priekšlaicīgas mācību pamešanas iemesliem un riskiem jauniešiem vecuma grupā no 13 līdz 18 gadiem. Pieejams: http://www.izm.gov.lv/images/statistika/petijumi/41.pdf [pēdējo reizi sk. 10.07.2015.]
 14. Pētījuma ziņojums “Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū. 5.posms”. Pieejams: http://www.veseligsridzinieks.lv/wp-content/uploads/2015/03/Riska-faktoru-ietekme_atkaribu-izraisosas-vielas_Rezultatu-atskaite_2014.pdf [pēdējo reizi sk. 10.07.2015.]
 15. Ziņojums par analītisko izpēti “Vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo kavējumi un rīcība to novēršanai”. Pieejams: http://ikvd.gov.lv/assets/files/2013/citi/Zinojums_kavejumi_09.2014..pdf [pēdējo reizi sk. 10.07.2015.]