Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 30, 2016
5th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE
Article Number 00024
Number of page(s) 10
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20163000024
Published online 14 September 2016
 1. R. Ališauskienė, G. Purvaneckienė, Moterys politikoje: ar sulauksime padaugėjimo? Lyčių studijos ir tyrimai. Šiaulių universitetas. Šiauliai, Šiaulių universiteto leidykla Nr. 7 (2009)
 2. J. Bučaitė-Vilkė, Šeimos tarpusavio santykių kokybė ir prokreaciniai ketinimai, Lyčių politika ir gimstamumo ateitis. Monografija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, p. 153–175 (2012)
 3. S. Burvytė, K. Ralys, Ugdytojų vaidmenys ir jų lygiateisiškumas. Ugdymo šiuolaikinėje šeimoje konceptas. Mokslo studija. Vilnius: Edukologija, p. 26–43 (2012)
 4. Gender Mainstreaming: Strategy For Promoting Gender Equality (2001). Access from the Office of the Special Advisor on Gender Issues and Advancement of Women http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/factsheet1.pdf (2015, May 24)
 5. J. Gudliauskaitė, Lyčių aspekto integravimas socialiniame darbe. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 1(1), p. 21–33 (2008)
 6. R. Jančaitytė, Požiūriai į problemų sprendimą socialiniame darbe, In J. Šimkūnienė (Ed.). Socialinis darbas, profesinė veikla, metodai ir klientai. Vadovėlis. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, p. 72–103 (2010)
 7. Lyčių lygybės principo įgyvendinimo gairės Lietuvos savivaldybėms (2005). Vilnius: Petro ofsetas
 8. A. Novelskaitė, G. Purvaneckienė, Moterų ir vyrų mokslinių karjerų tendencijos Lietuvoje ir Suomijoje. Acta paedagogica Vilnensia. T. 22 (2009)
 9. L. Okunevičiūtė-Neverauskienė, Teisinių politinių dokumentų, reglamentuojančių antidiskriminacinę politiką sąvadas. Mokslo studija. Vilnius: Eugrimas (2010)
 10. M. Payne, Modern social work theory. Consultant ed. J. Campling. Hampshire: Macmillan (1997) [CrossRef]
 11. G. Purvaneckienė, Gender dimension in the process of social change. Socialiniai mokslai Nr. 1 (43) (2004)
 12. G. Purvaneckienė, Lyčių lygybės politikos būklė Lietuvoje. Viešoji politika lyčių lygybės aspektu: teminis straipsnių rinkinys. Vilnius, Mykolo Romerio universitetas (2005)
 13. Giedrė Purvaneckienė, Mokslininkių karjera tiksliuosiuose moksluose ir šeima: pasirinkimas ar dermė? Acta paedagogica Vilnensia, t. 21 (2008)
 14. J. Reingardienė, Lyčių santykiai, Sociologija: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, p. 119–133 (2004 a)
 15. J. Reingardienė, Europos lyčių lygybės strategija: kintančios lyčių politikos privalumai ir grėsmės, Sociologija. Mintis ir veiksmas, Nr. 3 (teminis numeris), p. 13–26 (2004 b)
 16. J. Reingardienė, Lyčių lygybės strategija ir užimtumo politika Europos Sąjungoje. Mokomoji knyga. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla (2004 c)
 17. J. Reingardė, Socialinės ir kultūrinės lyties formavimas, In Lytiškumas, socialiniai kultūriniai ir sveikatos aspektai: straipsnių rinkinys. Vilnius: Senoja (2009)
 18. S. Rutkauskienė, J. Gudliauskaitė-Godvadė, Lyčių stereotipai socialiniame darbe su socialinės rizikos šeimomis, Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 7(1), p. 71–87 (2011)
 19. V. Šidlauskienė, Lytis ir lyčių lygybės politika švietime: į lytiškumo ugdymą(si) orientuotų modelių konstravimas institucijose. Mokslo darbų apžvalga. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla (2011)
 20. A. Tereškinas, Tarp norminio ir subordinuoto vyriškumo formų : vyrai, jų seksualumas ir maskulinizmo politika šiuolaikinėje Lietuvoje. Sociologija. Mintis ir veiksmas Nr. 3 (14) 2004
 21. Tereškinas, Who's afraid of men? Researching men and teaching masculinity studies, Socialiniai mokslai Nr. 1 (55) (2007)
 22. Tereškinas, Kas bijo vyrų? Maskulinizmo studijos pokomunistinėje Lietuvoje. Inter-studia humanitatis Nr. 5 (2008)
 23. Tereškinas, Social suffering, post-soviet masculinities and working-class men. Socialiniai mokslai Nr. 2 (64) (2009)
 24. Tereškinas, Vyrų pasaulis: vyrai ir žaizdos vyriškumas Lietuvoje. Vilnius: Baltos lankos (2011)
 25. The Role of Men in Gender Equality – European strategies & insights Study on the Role of Men in Gender Equality Contract ref. no. VC/2010/0592 December 2012. Edited by Elli Scambor, Katarzyna Wojnicka & Nadja Bergmann (2015)
 26. F.J. Turner (ed.), Social work treatment: interlocking theoretical approaches. Oxford, New York (NY): Oxford University Press (2011)
 27. S. Ustilaitė, Lyčių diskriminacija ir prielaidos jai atsirasti. Vaikų ir jaunimo rengimo šeimai programų rengimas: mokomoji ir metodinė priemonė. Vilnius: Sapnų sala, p. 9–10 (2007)
 28. J. Vveinhardt, P. Žukauskas, Mobingas darbuotojų santykiuose. Individas. Organizacija. Sociumas. Monografija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla (2012)
 29. C. Zastrow, The practice of social work: applications of generalist and advanced content. Pacific Grove (Calif.): Thomson Brooks/Cole (2003)