Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 30, 2016
5th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE
Article Number 00027
Number of page(s) 13
DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20163000027
Published online 14 September 2016
 1. DVORSKÁ, S. Sociálno-patologické javy u školskej mládeže a ich prevencia. Prevencia a eliminácia sociálno-patologických javov v školskom prostredí, Ružomberok: Katolícka univerzita, 2008, s. 5–7
 2. FISCHER, S., – ŠKODA, J. Sociální patologie: Analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických javů. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007
 3. HAŠTO, J. Vzťahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti. Trenčín: Vydavatel'stvo F, Pro mente sama s. r. o., 2005
 4. MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997
 5. MIKLOŠKO, J. Ohrozená rodina na Slovensku, analýza príčin vyňatia detí z prirodzeného prostredia v rokoch 2006 až 2010. Bratislava: Spoločnosť priateĺov detí z detských domovov Úsmev ako dar, 2011
 6. NOHEJL, M. Lebenswelt a každodennost v sociologii Alfreda Schütze: pojednání o východiscích fenomenologické sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001
 7. PAPŠO, P. Vplyv života v detských domovoch na sociálnu adaptáciu mladých dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti. Mosty k rodine 2011, Banská Bystrica: SPDDD Úsmev ako dar – pobočka Banská Bystrica, 2011
 8. RUSNAKOVÁ, M. Vybrané problémy súčasnej rodiny. Kraków, 2008
 9. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008
 10. Zákon NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 11. ŽARNAY, Š. Praktické problémy so zakladaním rodiny u chlapcov z dysfunkčných rodín: dizertačná práca. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2009