Download citation

The epithalamic verses by M. V. Lomonosov and V. K. Trediakovsky (1730th – 1740th)

SHS Web Conf., 55 (2018) 04013
DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20185504013