Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 30, 2016
5th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE
Article Number 00044
Number of page(s) 20
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20163000044
Published online 14 September 2016
 1. Eduards Dž . Vīts, Postmodernie laiki. tulk. Inguna Zarite (Rīga: Luteriskā mantojuma fonds, 1999). 156.lpp [Google Scholar]
 2. Lennie Spitale, Prison Ministri. Understanding Prison Culture Inside and Out (Nashville, Tenneessee: B&H Publishing Group, 2002), 34 [Google Scholar]
 3. и.В. Люсак, Ю.Ю. Черкасова, Formula (Таганрог:изщателbство Таганрогского госущарственного ращиотехническогоуниверситета, 2006), 37 [Google Scholar]
 4. Renee A. Meyers, et al. Understanding Groups From a Feminist Perspective. in Theories of small groups. Interdisciplinary perspectives. edit. Marshall Scott Poole, Andrea B. Holingshead (Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications, 2005), 254. [skatīts 17.04.2015]. Pieejams tiešsaistē: http://eds.a.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzQ3Nzk0MV9fQU41?sid=090746e6-7409-460c-8651-d090a3393109@sessionmgr4001&vid=6&format=EB&rid=2 [Google Scholar]
 5. и.В. Люсак, Ю.Ю. Черкасова, Formula (Таганрог:изщательство Таганрогского госущарственного ращиотехническогоуниверситета, 2006), 37 [Google Scholar]
 6. Joanne Belknap, The Invisible Women. Gender, Crime, and Justice (Wadsworth: Cengage Learning, 2007), 214 [Google Scholar]
 7. и.В. Люсак, Ю.Ю. Черкасова, Formula (Таганрог:изщательство Таганрогского госущарственногоращиотехническогоуниверситета, 2006), 37 [Google Scholar]
 8. Lennie Spitale, Prison Ministry. Understanding Prison Culture Inside and Out (Nashville, Tenneessee: B&H Publishing Group, 2002), 60–62 [Google Scholar]
 9. Joanne Belknap, The invisible Women. Gender, Crime, and Justice (Wadsworth: Cengage Learning, 2007), 216 [Google Scholar]
 10. Maira Asare. Sieviešu zona (Rīga: Dienas grāmata, 2009), 102 [Google Scholar]
 11. Maira Asare. Sieviešu zona (Rīga: Dienas grāmata, 2009), 104 [Google Scholar]
 12. Lennie Spitale, Prison Ministry. Understanding Prison Culture Inside and Out. (Nashville, Tenneessee: B&H Publishing Group, 2002), 102, 92, 88 [Google Scholar]
 13. Robert K. Greenleaf, The Servant as Leader [skatīts 14.03.2015]. Pieejamstiešsaistē: https://www.leadershiparlington.org/pdf/TheServantasLeader.pdf [Google Scholar]
 14. Robert K. Greenleaf, The Servant as Leader [skatīts 14.03.2015]. Pieejamstiešsaistē: https://www.leadershiparlington.org/pdf/TheServantasLeader.pdf [Google Scholar]
 15. Martins Būbers, Es un Tu, tulk. Igors Šuvajevs, (Rīga: Zvaigzne ABC,2010), 54 [Google Scholar]
 16. Robert K. Greenleaf, The Servant as Leader [skatīts 14.03.2015]. Pieejamstiešsaistē: https://www.leadershiparlington.org/pdf/TheServantasLeader.pdf [Google Scholar]
 17. и.В. Люсак, Ю.Ю. Черкасова, Formula (Таганрог:изщательство Таганрогского госущарственного ращиотехническогоуниверситета, 2006), 37 [Google Scholar]
 18. Lennie Spitale, Prison Ministry. Understanding Prison Culture Inside and Out. (Nashville, Tenneessee: B&H Publishing Group, 2002), 102.,92.,88 [Google Scholar]
 19. Daniel Glaser, The effectiveness of a prison and parole system, (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1964), 145 [Google Scholar]
 20. Martins Bubers. Es un Tu, tulk.Igors Šuvajevs (Rīga: Zvaigzne ABC, 2010), 11–19 [Google Scholar]
 21. Maira Asare. Sieviešu zona (Rīga: Dienas grāmata, 2009), 68 [Google Scholar]
 22. Stanley Hauerwas, “The Servant Community: Christian Social Ethics” The Hauerwas Reader (Duke University Press, 2001), 386 [Google Scholar]
 23. Stanley Hauerwas, “The Servant Community: Christian Social Ethics” The Hauerwas Reader (Duke University), 370–391 [Google Scholar]
 24. Maira Asare. Sieviešu zona (Rīga: Dienas grāmata, 2009), 26 [Google Scholar]
 25. Lennie Spitale, Prison Ministry. Understanding Prison Culture Inside and Out (Nashville, Tenneessee: B&H Publishing Group, 2002), 13 [Google Scholar]
 26. и.В . Люсак, Ю.Ю. Черкасова, Formula (Таганрог:изщательство Таганрогского госущарственного ращиотехническогоуниверситета, 2006), 33 [Google Scholar]
 27. Lennie Spitale, Prison Ministry. Understanding Prison Culture Inside and Out (Nashville, Tenneessee: B&H Publishing Group, 2002), 79 [Google Scholar]
 28. и.В. Люсак, Ю.Ю. Черкасова, Formula (Таганрог:изщательство Таганрогского госущарственного ращиотехническогоуниверситета, 2006), 52 [Google Scholar]
 29. Ernsts Kasīrers, Apcerējums par cilvēku, tulk. Sandra Rutmane, Aija Siltāne (Rīga:Intelekts, 1997), 59 [Google Scholar]
 30. Ernsts Kasīrers, Apcerējums par cilvēku, tulk. Sandra Rutmane, Aija Siltāne (Rīga:Intelekts, 1997), 59 [Google Scholar]
 31. Maira Asare. Sieviešu zona (Rīga: Dienas grāmata, 2009), 26 [Google Scholar]
 32. и.В. Люсак, Ю.Ю. Черкасова, Formula (Таганрог:изщательство Таганрогского госущарственного ращиотехническогоуниверситета, 2006), 52 [Google Scholar]
 33. Lennie Spitale, Prison Ministry. Understanding Prison Culture Inside and Out (Nashville, Tenneessee: B&H Publishing Group, 2002), 19 [Google Scholar]
 34. Guntis Kalme. “Kristus – laika un Vēstures Kungs (kristīgās laika teoloģijas pamatprincipi)”// Kristietība pasaules kultūrā, Zinātniska konference 2000. gada 12–13. maijs Rīga, red. Anita Kalniņa (Rīga: Vārds, 2000), 29 [Google Scholar]
 35. Guntis Kalme. “Kristus – laika un Vēstures Kungs (kristīgās laika teoloģijas pamatprincipi)”// Kristietība pasaules kultūrā, Zinātniska konference 2000. gada 12–13. maijs Rīga, red. Anita Kalniņa (Rīga: Vārds, 2000), 29 [Google Scholar]
 36. Lennie Spitale, Prison Ministry. Understanding Prison Culture Inside and Out (Nashville, Tenneessee: B&H Publishing Group, 2002), 21 [Google Scholar]
 37. Ernsts Kasīrers, Apcerējums par cilvēku, tulk. Sandra Rutmane, Aija Siltāne, (Rīga: Intelekts, 1997), 61 [Google Scholar]
 38. Jan Assmann, “Form as a Mnemonic Device: cuttural Texts and Cultural Memory”, Performing the Gospel. Orality, Memory, and Mark, Richard A. Horsley, Jonathan A. Draper, John Miles Foley (Hg.) (Fortress: Minneapolis, 2006), 71 [Google Scholar]
 39. и.В. Люсак, Ю.Ю. Черкасова, Formula (Таганрог:изщательство Таганрогского госущарственного ращиотехническогоуниверситета, 2006), 39 [Google Scholar]
 40. Svešvārduvārdnīca (Rīga: Jumava, 1999) [Google Scholar]
 41. Regnars Holte “Kur sakņojas morāle”// Ētikasdimensijas, sast. Normunds Kamergrauzis (Rīga: Svētdienas Rīts, 1997), 9 [Google Scholar]
 42. V. Zahars, M. Stivrenieks, “Security implementation facets: convicted women imprisonment sentence execution”, Journal of security and sustainability issues, nr. 3. (Dec. 2014): 46 [CrossRef] [Google Scholar]
 43. и.В. Люсак, Ю.Ю. Черкасова, Тюремная субкультура в России (Таганрог:изщательство Таганрогского госущарственного ращиот ехническогоуниверситета, 2006), 53 [Google Scholar]
 44. и.В. Люсак, Ю.Ю. Черкасова, Тюремная субкультура в России (Таганрог:изщательство Тагнрогского госущарственного ращиот ехническогоуниверситета, 2006), 54 [Google Scholar]
 45. Anrijs Kavalieris, Tā runā zonā (Rīga: Valtersun Rapa, 2002), 7 [Google Scholar]
 46. Anrijs Kavalieris, Tā runā zonā (Rīga: Valtersun Rapa, 2002), 7 [Google Scholar]
 47. Ilmārs Šlāpins. Lamu vārdu funkcionalitāte latviešu un krievu valodās[skatīts 09.02.2015]. Pieejamstiešsaistē: http://www.satori.lv/raksts/izdruka/2003 [Google Scholar]
 48. Hans Georgs Gadamers, Patiesība un metode. tulk.Igors Šuvajevs (Rīga: Jumava, 1999), 415 [Google Scholar]
 49. Jurijs Lotmans, Boriss Uspenskis “Par kultūras semiotisko mehānismu”//Kultūra, teksts, zīme, sast.un tulk. Igors Šuvajevs(Rīga:Elpa, 1993), 42 [Google Scholar]
 50. ĻevsVigotskis, Domāšanaunruna. tulk. Marita Freija (Rīga: Eve, 2002), 118, 88 [Google Scholar]
 51. Jan Assmann, “Form as a Mnemonic Device: cuttural Texts and Cultural Memory”, Performing the Gospel. Orality, Memory, and Mark, Richard A. Horsley, Jonathan A. Draper, John Miles Foley (Hg.) (Fortress: Minneapolis, 2006), 72 [Google Scholar]
 52. Urlika Erlandsone, “Emavas modelis”//Bībeles studiju metodes, tulk.Vita Bukaldere (Rīga: Latvijas Bībeles biedrība, 2002), 21–25 [Google Scholar]
 53. Ernsts Kasīrers, Apcerējums par cilvēku, tulk. Sandra Rutmane,Aija Siltāne (Rīga: Atklātais sabiedriskais fonds “Intelekts”,yr1997), 130 [Google Scholar]
 54. Lija Čerfosa, Tamāra Fomina, Pāvils Zicāns, Latīņu valoda (Rīga: Zvaigzne, 1974) [Google Scholar]
 55. Ernsts Kasīrers, Apcerējums par cilvēku, tulk. Sandra Rutmane, Aija Siltāne (Rīga: Atklātais sabiedriskais fonds “Intelekts”, 1997), 71 [Google Scholar]
 56. и.В. Люсак, Ю.Ю. Черкасова, Formula (Таганрог:изщательство Таганрогского госущарственного ращиотехническогоуниверситета, 2006), 55 [Google Scholar]
 57. Ibid. [Google Scholar]
 58. Jorans Millers “Kur sakņojas morāle”// Ētikasdimensijas, sast. Normunds Kamergrauzis (Rīga: Svētdienas Rīts, 1997), 73–75 [Google Scholar]
 59. Lennie Spitale, Prison Ministriy. Understanding Prison Culture Inside and Out (Nashville, Tenneessee: B&H Publishing Group, 2002), 28 [Google Scholar]
 60. Shalom H. Schwartz, Basic Human Values: Theory, Methods, and Applications [skatīts 10.02.2015]. Pieejamstiešsaistē: http://segr-did2.fmag.unict.it/Allegati/convegno%207-8-10-05/Schwartzpaper.pdf [Google Scholar]
 61. и.В.Люсак, Ю.Ю. Черкасова, Formula (Таганрог:изщательство Таганрогского госущарственного ращиотехническогоуниверситета, 2006), 55 [Google Scholar]
 62. A.H. Олеиник, Formula Formula (Москва:иифра – M, 2001), 171 [Google Scholar]
 63. и.В. Люсак, Ю.Ю. Черкасова, Formula (Таган рог:изщательство Таганрогского госущарственного ращиотехническогоуниверситета, 2006), 56 [Google Scholar]
 64. Ibid. [Google Scholar]
 65. и.В. Люсак, Ю.Ю. Черкасова, Formula (Таганрог:изщательство Таганрогского госущарственного ращиотехнического университета, 2006) 57.l pp [Google Scholar]
 66. Ralfs Kokins, “Kristīgās ētikaspamatvērtības – mīlestībaunpazemība”// Teoloģija: teorijaunprakse,sast.J. Rubenis (Rīga: ZvaigzneABC, 2007), 138 [Google Scholar]
 67. Ralfs Kokins, “Kristīgās ētikaspamatvērtības – mīlestībaunpazemība”// Teoloģija: teorijaunprakse, sast. J. Rubenis (Rīga: ZvaigzneABC, 2007), 139–142 [Google Scholar]
 68. Ralfs Kokins, “Kristīgās ētikaspamatvērtības – mīlestībaunpazemība”// Teoloģija: teorijaunprakse, sast. J. Rubenis (Rīga: ZvaigzneABC, 2007), 134 [Google Scholar]
 69. Martins Būbers, EsunTu, tulk. Igors Šuvajevs (Rīga: ZvaigzneABC, 2010), 95 [Google Scholar]
 70. Arturs Priedītis, Ievadskultoroloģijā (Daugavpils: A.K.A. 2003), 65 [Google Scholar]
 71. Shalom H. Schwartz, Basic Human Values: Theory, Methods, and Applications [skatīts 10.02.2015]. Pieejams tiešsaistē: http://segr-did2.fmag.unict.it/Allegati/convegno%207-8-10-05/Schwartzpaper.pdf [Google Scholar]
 72. Arturs Priedītis, Ievads kultoroloģijā (Daugavpils: A.K.A. 2003), 202 [Google Scholar]
 73. В. Люсак, Ю.Ю. Черкасова, Тюремная субкультура в России (Таганрог: изщательство Таганрогскогогосущарственного ращиотехническогоуниверситета, 2006), 59 [Google Scholar]
 74. Ерик Фромм, Formula (Москва:Республика, 1994), 205 [Google Scholar]
 75. Klifords Gīrcs, Kultūruinterpretācija, tulk. Agita Lūse (Rīga: AGB, 1998), 42 [Google Scholar]
 76. Arturs Priedītis, Ievadskultoroloģijā (Daugavpils: A.K.A. 2003), 93 [Google Scholar]
 77. Arturs Priedītis, Ievadskultoroloģijā (Daugavpils: A.K.A. 2003), 96 [Google Scholar]
 78. Ruth Ilman, W. Alan Smith, Theology and the Arts (New York and London: Taylor&Francis group, 2013), 31 [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.