Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 40, 2018
6th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE
Article Number 01002
Number of page(s) 12
Section Society
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20184001002
Published online 31 January 2018
 1. Spriedums Rīgā 2010.gada 11.martā. Available:http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/12/No.-A42561808.pdf [Google Scholar]
 2. 2009.gada 29.janvāra spriedums Nr. AA43-1260-09/7 lietā par Veselības ministrijas 2008.gada 4.aprīļa lēmuma atcelšanu un labvēlīga akta izdošanu. Available: https://www.tiesas.lv/janvaris-21 [Google Scholar]
 3. MinistrukabinetanoteikumiNr.899 “Ambulatorajaiārstēšanaiparedzētozāļu un medicīniskoierīčuiegādesizdevumukompensācijaskārtība” 31.10.2006. Available: http://likumi.lv/doc.php?id=147522 [Google Scholar]
 4. 1.pielikums. Ministrukabinetanoteikumi Nr.899 “Ambulatorajaiārstēšanaiparedzētozāļu un medicīniskoierīčuiegādesizdevumukompensācijaskārtība” 31.10.2006. Available:http://likumi.lv/doc.php?id=147522 [Google Scholar]
 5. Ministrukabinetanoteikumi Nr.583 “Veselībasobligātāsapdrošināšanasvalstsaģentūrasnolikums” 27.12.2002. Available: http://likumi.lv/m/doc.php?id=69950&version_date=08.01.2003 [Google Scholar]
 6. LatvijasRepublikasSatversmes tiesa. Satversmes tiesas tiesnešuAivaraEndziņa, Jura Jelāginaun AnitasUšackasatsevišķas domas. LietaNr. 2000-03-01. Available: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2000-03-01_Atseviskas_domas.pdf [Google Scholar]
 7. LatvijasRepublikasSatversmes tiesas spriedumslietā Nr.2009-12-03 “Par Ministrukabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 92.punktaotrāteikumavārdu "zāļuiegādesizdevumukompensācijaipiešķirtolīdzekļuietvaros", 94.punkta vārdu "izņemotšonoteikumu 100.1 punktāminētogadījumu", 100.punkta vārdu "nevairākkā 10 000 latuapmērāvienampacientam 12 mēnešuperiodā" un 100.1 punktaotrāteikumaatbilstībuLatvijasRepublikasSatversmes 93. un 110.pantam”. Available: http://likumi.lv/doc.php?id=203464 [Google Scholar]
 8. Vēsture. Available: http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/_110/vesture [Google Scholar]
 9. LatvijasRepublikas 8.Saeimas pavasarasesijasastotāsēde, 2005.gada 26.maijā. SēdivadaLatvijasRepublikas 8.Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda ūdre. Available: http://www.saeima.lv/steno/2002_8/st_050526/st2605.htm [Google Scholar]
 10. 2009.gada 29.janvāra spriedums Nr. AA43-1260-09/7 lietā par Veselībasministrijas 2008.gada 4.aprīļa lēmumaatcelšanuunlabvēlīgaaktaizdošanu. Available: https://www.tiesas.lv/janvaris-21 [Google Scholar]
 11. Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2010.gadā: Available: http://www.satv.tiesa.gov.lv/blog/2011/02/10/parskats-par-satversmes-tiesas darbu-2010-gada/ [Google Scholar]
 12. S. Ašnevicas – Slokenbergaszinātniskāredakcija. Medicīnastiesības. Tiesunamuaģentūra, Rīga, 2015. P. 4.-6. [Google Scholar]
 13. Beschlu vom 05.03.1997. Aktenzeichen 1 BvR 1068/96. VācijasFederālāskonstitucionālāstiesas 1997. gada 5. martalēmumulietāNr. 1 BvR 1068/96. Available: https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BVerfG&Datum=05.03.1997&Aktenzeichen=1%20BvR%201068/96 [Google Scholar]
 14. Sociālānodrošinājumakodekss (SGB). “Sozialgesetzbuch V” 12.paragrāfs 1.punkts. Available:https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__45.html [Google Scholar]
 15. Medikamentutirdzniecībaslikums. “Arzneimittelgesetz”, “AMG” 21. paragrāfs, 25. paragrāfa 2. punkts, 40. paragrāfs un 41. paragrāfs. Available:https://www.gesetze-im-internet.de/amg_1976/BJNR024480976.html [Google Scholar]
 16. LatvijasRepublikasSatversmes 91.panta 1. teikums. LatvijasRepublikasSatversme. Publicēta: "Latvijas Vēstnesis", 43, 01.07.1993., "Ziņotājs", 6, 31.03.1994., "Diena", 81, 29.04.1993. Available:http://likumi.lv/doc.php?id=57980 [Google Scholar]
 17. Grundgesetzfür die Bundesrepublik Deutschland, “GG”. Vācijaskonstitūcijas 2. pants 2. punkts 1.teikums. Available:https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html [Google Scholar]
 18. Arzneimittelgesetz, Medikamentutirdzniecībaslikums, “AMG”. Available:https://www.gesetze-im-internet.de/amg_1976/ [Google Scholar]
 19. Sociālānodrošinājumakodekss, „SGB”, “Sozialgesetzbuch V” Available:https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__45.html [Google Scholar]
 20. The right to the highiest attainable standard of health 28, 11/08/2000. E/C.12/2004/4. CESCR. Substantive issues arising in the Rights. General Comment Nr. 14. Available: http://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf [Google Scholar]
 21. The Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights, para 6. (1997) [Google Scholar]
 22. 2.pants - Tiesības uz dzīvību Available: http://at.gov.lv/lv/judikatura/ect-nolemumi/eiropas-cilvektiesibu-un-pamatbrivibu-aizsardzibas-konvencija/pec-pantiem/tiesibas-uz-dzivibu/ [Google Scholar]
 23. Renesanses filosofija un ētika, Available: https://kivlenieks.wordpress.com/2008/11/29/renesanses-filosofija-un-etika/ [Google Scholar]
 24. Deliuss K., Gatcemeiers M., Sertana D., Vunšera K., Filosofijasvēsture no antīkāspasauleslīdzmūsdienām. R.: JāņaRozesapgāds, 2006, 11 [Google Scholar]
 25. Ego, apziņa Available: http://www.jungabiedriba.lv/junga-analitiska-psihologija/ego-apzina/ [Google Scholar]
 26. Zinātnes perspektīva civilizāciju sadursmes laikmetā, Available:http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3233&Itemid=480 [Google Scholar]
 27. Rima KhalafHunaidi, Abdel Latif Youssef El Hamed, Nader Fergany - Arab Human Development Report 2002 - United Nations Development Programme (UNDP), ISBN 9211261473 [Google Scholar]
 28. Rekomendācijas darba aizsardzības pasākumiem, strādājot ar datoru. Available: http://www.vdi.gov.lv/files/vadlinijas.pdf [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.