Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 68, 2019
7th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE
Article Number 01024
Number of page(s) 14
Section Society: Justice and Security
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20196801024
Published online 25 November 2019
 1. Paziņojums par Latvijas ilgtspējıgas attıstıbas stratēgijas lıdz 2030.gadam apstiprināšanu. 10.06.2010. Latvijas Vēstnesis, Nr. 101 (4293), 29.06.2010 [Google Scholar]
 2. Latvijas ilgtspējıgas attıstıbas stratēgija lıdz 2030.gadam (Latvija2030). 270.punkts. Available at: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_7.pdf [Google Scholar]
 3. Latvijas ilgtspējıgas attıstıbas stratēgija lıdz 2030.gadam (Latvija2030). 270.punkts. Available at: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_7.pdf [Google Scholar]
 4. Eiropas pilsētu un regionu attıstıba, lai tās kļūtu veselıgākas, drošākas un ilgtspējıgākas. 12.10.2017. (2018). Available at: http://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/vides_veseliba1/eiropas_pilsetu_un_regionu_attistiba_lai_tas_klutu_veseligak/ [Google Scholar]
 5. Eiropas revızijas palāta. Īpašais ziņojums Nr.16/2017. (2017) Available at: http://publications.europa.eu/webpub/eca/special-reports/rd-programming-16-2017/lv/ [Google Scholar]
 6. Pētıjums ”Latvijas pilsētu sociāli ekonomiskās attıstıbas tendences” (2008) Available at: http://www.vraa.gov.lv/uploads/documents/petnieciba/petijumi/Petijums_Latvijas%20pilsetu%20sociali%20ekonomiskas%20attistibas%20tendences1.pdf [Google Scholar]
 7. Valsts zemes diensts. Latvijas Nekustamā ıpašuma tirgus – statistiskie rādıtāji. Available at: http://kadastralavertiba.lv/tirgus-dati/statistika/ [Google Scholar]
 8. Likums “Par zemes lietošanu un zemes ierıcıbu”. 20.panta trešā daļa. Ziņotājs, Nr. 31/32, 15.08.1991., Zaudēja spēku 30.12.2009; likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 22.panta trešā daļa. Ziņotājs, Nr. 32/33/34, 20.08.1992 [Google Scholar]
 9. Latvijas Republikas Satversme. 15.02.1922. Latvijas Vēstnesis, Nr. 43, 01.07.1993. Valdıbas Vēstnesis, Nr. 141, 30.06.1922 [Google Scholar]
 10. Civillikums (1937). 1130.pants. Latvijas Republikas likums. Valdıbas Vēstnesis, Nr. 44, 24.02.1937 [Google Scholar]
 11. Civilprocesa likums (1998). Latvijas Vēstnesis, Nr. 326/330(1387/1391), 03.11.1998 [Google Scholar]
 12. Šķırējtiesu likums (2014). Latvijas Vēstnesis, Nr. 194(5254), 01.10.2014 [Google Scholar]
 13. 2018. gada 9.septembra Lıgums Par servitūta nodibināšanu nākotnē. (not published) [Google Scholar]
 14. Civillikums (1937). Latvijas Republikas likums. Valdıbas Vēstnesis, Nr. 44, 24.02.1937 [Google Scholar]
 15. Обзор сущебнои практики по щелам об установлении сервитута на земельнюи участок (утв. Презищиумом Верховного Суща РФ 26 апреля 2017 г.) (2017). Available at: http://www.supcourt.ru/documents/all/15912/ [Google Scholar]
 16. Likums “Par tiesu varu” (1992). Ziņotājs, Nr. 1/2, 14.01.1993 [Google Scholar]
 17. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2017.gada 4.jūlija SPRIEDUMS Lieta Nr.C09030814 SKC 229/2017. Available at: http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/civillietu-departaments/hronologiska-seciba?year=2017 [Google Scholar]
 18. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2016. gada 12. Aprıļa SPRIEDUMS Lietā Nr. C27209810 SKC-33/2016. Available at: http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/civillietu-departaments/hronologiska-seciba?year=2016 [Google Scholar]
 19. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2014. gada 31.marta SPRIEDUMS Lietā Nr. SKC-11/2014. Available at: http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/civillietu-departaments/hronologiska-seciba?year=2014 [Google Scholar]
 20. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2013. gada 9.oktobra SPRIEDUMS Lietā Nr. SKC-458/2013. Available at: http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/civillietu-departaments/hronologiska-seciba?year=2013, [viewed on 21.11.2018.] [Google Scholar]
 21. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2009. gada 12.augusta SPRIEDUMS Lietā Nr. SKC – 192. Available at: http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/civillietu-departaments/hronologiska-seciba?year=2009, [viewed on 21.11.2018.] [Google Scholar]
 22. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2005.gada 8.jūnija spriedums Lietā Nr. C39125103 SKC-320/2005. Available at: http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/civillietu-departaments/hronologiska-seciba?year=2005, [viewed on 21.11.2018.] [Google Scholar]
 23. Cilvēka tiesıbu un pamatbrıvıbu aizsardzıbas konvencija. Eiropas Padome (EP). 04.11.1950. Ratificēts Latvijā 27.06.1997. Latvijas Vēstnesis, Nr. 143/144 (858/859), 13.06.1997 [Google Scholar]
 24. Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumi Nr.182 “Noteikumi par nekustamā ıpašuma objekta noteikšanu”, 16.1.punkts. Latvijas Vēstnesis, Nr. 50 (3626), 23.03.2007. Zaudēja spēku: 02.06.2011 [Google Scholar]
 25. Ogres novada domes 2006.gada 27.aprıļa saistošie noteikumi Nr.60 “Ogres novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Pieejams Ogres novada domes arhıvā [Google Scholar]
 26. “A. R.” 2018.gada 26.septembra Lūgums Lietā Nr.C73405818 (par pagaidu lēmuma pieņemšanu civillietā par braucamā ceļa servitūta nodibināšanu). (not published) [Google Scholar]
 27. “A. R.” 2018.gada 26.septembra Lūgums Lietā Nr.C73405818 (par pagaidu lēmuma pieņemšanu civillietā par braucamā ceļa servitūta nodibināšanu) (not published) [Google Scholar]
 28. “A. R.” 2018.gada 26.septembra Lūgums Lietā Nr.C73405818 (par pagaidu lēmuma pieņemšanu civillietā par braucamā ceļa servitūta nodibināšanu) (not published) [Google Scholar]
 29. E. Kalniņš Tiesıbu tālākveidošana // Privāttiesıbu teorija un prakse. Rıga: Tiesu namu agentūra, 319–320, lpp. (2005) [Google Scholar]
 30. 2018.gada 1.oktobra Zemgales rajona tiesas Lēmums Lietā Nr.C73405818 (not published) [Google Scholar]
 31. 2018.gada 21.novembra Zemgales apgabaltiesas Lēmums Lietā Nr.C73405818 (not published) [Google Scholar]
 32. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratıvo lietu departamenta 2006.gada 14. februāra spriedums Lietā Nr. SKA – 34. Available at: http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/administrativo-lietu-departaments/hronologiska-seciba?year=2006 [Google Scholar]
 33. Eiropas Cilvēktiesıbu tiesas spriedums: Iatridis v Greece, judgment of 25 March 1999, no.31107/96, ECHR 1999-II, para 58; Skrzyňski v Poland, judgment of 6 September 2007, no.38672/02, Available at: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=38672/02&sessionid=17139593&skin=hudoc-en [Google Scholar]
 34. C. Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention. München, C.H. Beck, S. 365, 369, 370. (2005) Available at: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2008-11-01_Spriedums.pdf [Google Scholar]
 35. M. Auders, Pētıjums par zemes reformas laikā ar administratıvo aktu nodibinātiem ceļu servitūtiem. 7.lpp. (2014) Available at: http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/title_file/petijums_varam_2014_par%20zemes%20reformas%20laika%20ar%20administrativo%20aktu%20nodibinatiem%20celu%20servitutiem.DOCX [Google Scholar]
 36. Civilprocesa likums (1998). Latvijas Vēstnesis, Nr. 326/330 (1387/1391) [Google Scholar]
 37. Maksātnespējas likums (2010). Latvijas Vēstnesis Nr. 124 (4316), 06.08.2010, 40.panta 4.daļa, 49.pants, 63.pants [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.