Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 85, 2020
7th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE
Article Number 01006
Number of page(s) 11
Section Society: Values and Justice
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20208501006
Published online 02 December 2020
 1. Latvijas Republikas Satversme (1922), Latvijas Vēstnesis 43 (1993) [Google Scholar]
 2. Cilvēktiesıbu un pamatbrıvıbu aizsardzıbas konvencija (1950), Pirmais protokols, Latvijas Vēstnesis 143/144 (858/859) (1997) [Google Scholar]
 3. Civillikums, ValdıbasVēstnesis (hereinafter – LV) 44 (1937) [Google Scholar]
 4. Par zemes reform Latvijas Republikas pilsētās, 12. Panta pirmās daļas piezıme. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdıbas Ziņotājs (hereinafter –LVAPVZ) 49/50 (1991) [Google Scholar]
 5. Par zemes privatizāciju lauku apvidos, 6. Panta sestā daļa. LVAPVZ 32/33/34 (1992) [Google Scholar]
 6. Rıgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi: RD 2015. gada 28. Aprıļa saistošo noteikumu Nr. 146, 3.2. punkts. LV 84(5402) (2015) [Google Scholar]
 7. Jelgavas pilsētas administratıvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana: Jelgavas pilsētas domes 24.05.2012. saistošie noteikumi Nr. 12–15., LV, 109(4712) (2012) [Google Scholar]
 8. Pētıjums par Civillikuma Lietu tiesıbu daļas (ceturtās, piektās, sestās un septıtās nodaļas) modernizācijas nepieciešamıbu un attiecıbā uz dalıtā ıpašuma izbeigšanu. Available: https://www.tm.gov.lv/files/archieve/lv_documents_petijumi_cl_ceturta_piekta_sesta_un_septita_nodala.doc [Google Scholar]
 9. Dzıvojamo māju pārvaldıšanas likuma 1. pants, LV 96 (2009) [Google Scholar]
 10. Likums “Grozıjums Civillikumā”, LV 56 (2015) [Google Scholar]
 11. Nekustamā ıpašuma tiesıbu regulējums pēc zemes reformas pabeigšanas – Civillikuma zemes un ēku (būvju) nedalāmıbas koncepta pilnıgas ieviešanas problēma. Available: https://www.tm.gov.lv/files/archieve/lv_documents_petijumi_final_report.re_land_reform_and_divided_property_concept.2008_12_12.lat.janisl.pdf [Google Scholar]
 12. Latvijas Republikas Tieslietu ministrija. PAR: nekustamā ıpašuma tiesıbu regulējums pēc zemes reformas pabeigšanas – Civillikuma zemes un ēku nedalāmıbas koncepta pilnıgas ieviešanas problēma (2008). Available: https://www.tm.gov.lv/files/archieve/lv_documents_petijumi_final_report.re_land_reform_and_divided_property_concept.2008_12_12.lat.janisl.pdf [Google Scholar]
 13. O. Joksts, Zemes reforma Latvijā un tās tiesiskais nodrošinājums (199.–2005) (Rıga, Multineo, 2006) [Google Scholar]
 14. F. Švarcs, Latvijas 1937. gada 28. Janvāra Civillikums un tā rašanās vēsture (Rıga, TNA, 2011) [Google Scholar]
 15. Vietējo civillikumu kopojums (Vietējo likumu kopojuma III. dal a.) Tulkojums ar pārgrozıjumiem un papildinājumiem, kas izdoti lıdz 1927. g. 31. decembrim, un ar dažziem paskaidrojumiem. Tieslietu ministrijas sevisšķas komisijas sagatavojumā, 942. Pants (Rīga, Valters un Rapa, 1928) [Google Scholar]
 16. Likumprojekts. Grozıjumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesıbu un lietu tiesıbu daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtıbu”. Available: https://www.tm.gov.lv/lv/cits/pazinojums-par-lidzdalibas-iespejam-likumprojekta-grozijumi-likuma-par-atjaunota-latvijas-republikas [Google Scholar]
 17. Latvijas tiesıbu vēsture 1914–2000. Mācıbu grāmata juridiskajām augstskolām un fakultātēm prof. dr.iur. Dıtriha Andreja Lēbera redakcijā (Rıga, Fonds Latvijas vesture, 2000) [Google Scholar]
 18. Latvijas Republikas Satversmes tiesas (2011). gada 25.oktobra spriedums lietā Nr. 2011-01-01.14.3. 1.punkts. Available: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/02/2011-01-01_Spriedums.pdf [Google Scholar]
 19. Likums par dalıtā ıpašuma tiesıbu atcelšanu, Valdıbas Vēstnesis 286 (1938) [Google Scholar]
 20. F. Švarcs, Latvijas 1937. gada 28. Janvāra Civillikums un tā rašanās vēsture (Rıga, TNA, 2011) [Google Scholar]
 21. H. Apsıts, Paskaidrojumi pie Likuma par dalıtu ıpašuma tiesıbu atcelšanu (Rıga, Valsts tipogrāfija, 1938) [Google Scholar]
 22. Instrukcija pie Likuma par dalıtu ıpašuma tiesıbu atcelšanu (1939), Valdıbas Vēstnesis 23 (1939) [Google Scholar]
 23. F. Švarcs, Latvijas 1937. gada 28. janvāra Civillikums un tā rašanās vēsture. (Rıga, TNA, 2011) [Google Scholar]
 24. LPSRAP deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarıbas atjaunošanu, Ziņotājs 20 (1990) [Google Scholar]
 25. 13.06.1990. LR AP lēmums “Par agrāro reform Latvijas Republikā”, LVAPVZ 29 (1990) [Google Scholar]
 26. 13.06.1990. LR AP lēmums “Par agrāro reform Latvijas Republikā”, LVAPVZ 29 (1990) [Google Scholar]
 27. Par zemes komisijām, LVAPVZ 31 (1990) [Google Scholar]
 28. LR AP lēmums Par Latvijas Republikas likuma “Par zemes lietošanu un zemes ierıcıbu” spēkā stāšanās kārtıbu. Available: https://likumi.lv/doc.php?id=68669 [Google Scholar]
 29. Par zemes lietošanu un zemes ierıcıbu, LVAPVZ 31/32 (1991) [Google Scholar]
 30. Par namıpašumu atdošanu likumıgajiem ıpašniekiem, LVAPVZ 46 (1991) [Google Scholar]
 31. Par namıpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā, LVAPVZ 46 (1991) [Google Scholar]
 32. Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos, LVAPVZ. Available: https://likumi.lv/doc.php?id=72849 49 (1990) [Google Scholar]
 33. Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās, LVAPVZ, 49/50 (1991) [Google Scholar]
 34. Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesıbu un lietu tiesıbu daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtıbu, LVAPVZ 29/31 (1992) [Google Scholar]
 35. Par zemes privatizāciju lauku apvidos, LVAPVZ 32/33/34 (1992) [Google Scholar]
 36. Zemesgrāmatu likums (1937), LVAPVZ 16/17 (1993) [Google Scholar]
 37. Par valsts un pašvaldıbu ıpašuma objektu privatizāciju, LV 27 (1994) [Google Scholar]
 38. Par valsts un pašvaldıbu zemes ıpašumatiesıbām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās, LV 56 (1995) [Google Scholar]
 39. Par valsts un pašvaldıbu dzıvojamo māju privatizāciju, LV 103 (1995) [Google Scholar]
 40. Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos, LV 296/297 (1997) [Google Scholar]
 41. Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās, LV 333 (1998) [Google Scholar]
 42. MP lēmums Nr.322 Par Nolikumu par lauku apvidu zemi (1991), LVAPVZ 10 (1992) [Google Scholar]
 43. A. Boruks Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā (Rıga, LLU Skrıveru zinātnes centrs, VZD, 2001) [Google Scholar]
 44. vLikums “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesıbu un lietu tiesıbu daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtıbu”, Ziņotājs 29 (1992) [Google Scholar]
 45. Ministru kabineta. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 20 Grozıjums likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesıbu un lietu tiesıbu daļas spēkā stāšanās laiku un kārtıbu”, LV 12/13/14/15 (1997). Expired 21.05.1997 [Google Scholar]
 46. Pētıjums. Civillikuma zemes un ēku (būvju) nedalāmıbas koncepta pilnıgas ieviešanas problēma (2008). Available: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_8cTGuUFDbEJ: https://www.tm.gov.lv/files/archieve/lv_documents_petijumi_final_report.re_land_reform_and_divided_property_concept.2008_12_12.lat.janisl.pdf+&cd=1&hl=lv&ct=clnk&gl=lv [Google Scholar]
 47. A. Boruks, Zemes Izmantošana un Kadastrs Latvijā (Rıga, LLU Skrıveru zinātnes centrs, VZD, 2001) [Google Scholar]
 48. O. Joksts, Zemesreforma Latvijā un Tās Tiesiskais Nodrošinājums (1990–2005) (Rıga, Multineo, 2006) [Google Scholar]
 49. Likums “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, LVAPVZ 49/50 (1991) [Google Scholar]
 50. Likumprojekts. Grozıjumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas (1937). Gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesıbu un lietu tiesıbu daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtıbu”. Available: https://www.tm.gov.lv/lv/cits/pazinojums-par-lidzdalibas-iespejam-likumprojekta-grozijumi-likuma-par-atjaunota-latvijas-republikas [Google Scholar]
 51. Satversmes tiesas 12.04.2018. spriedums Nr. 2017-17-01. Available: http://www.satv.tiesa.gov.lv [Google Scholar]
 52. Satversmes tiesas 15.04.2009. spriedums Nr. 2008-36-01. Available: http://www.satv.tiesa.gov.lv [Google Scholar]
 53. Satversmes tiesas 27.01.2011. spriedums Nr. 2010-22-01. Available: http://www.satv.tiesa.gov.lv [Google Scholar]
 54. Likumprojekts. Grozıjumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesıbu un lietu tiesıbu daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtıbu” (2019). Available: https://www.tm.gov.lv/lv/cits/pazinojums-par-lidzdalibas-iespejam-likumprojekta-grozijumi-likuma-par-atjaunota-latvijas-republikas [Google Scholar]
 55. Likumprojekts “Piespiedu dalıtā ıpašuma privatizētajās daudzdzıvokļu mājās izbeigšanas likums”. Available: http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=1211/Lp12 (2018) [Google Scholar]
 56. Likumprojekts “Piespiedu dalıtā ıpašuma tiesisko attiecıbu privatizētajās daudzdzıvokļu mājās izbeigšanas likums”. Anotācijas 2.3. punkts. (2015). Available: http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/CD1A6440A69EB8BAC2257ED1003CBA2C?OpenDocument#b [Google Scholar]
 57. J. Dinsberga, I. Tiesniece, Problems Related to the Abolition of Divided Real Estate. Ownership, EKA 13(2), 77–88 (2016). Available: https://content.sciendo.com/view/journals/jec/13/2/article-p77.xml [Google Scholar]
 58. Likumprojekta “Piespiedu dalıtā ıpašuma privatizētajās daudzdzıvokļu mājās izbeigšanas likums” anotācija (2018). Available: http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/5986C97B49BD24A3C225826D004B1314?OpenDocument#a [Google Scholar]
 59. Latvijas Republikas TM (2018). Available: https://www.tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informacija-presei/likumprojektu-par-piespiedu-dalita-ipasuma-privatizetajas-daudzdzivoklu-majas-izbeigsanu-nodos-saeim [Google Scholar]
 60. Latvijas Republikas Saeima (2018). Available: http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=1211/Lp12 [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.