Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 100, 2021
IV International Scientific Congress “Society of Ambient Intelligence – 2021” (ISCSAI 2021)
Article Number 01007
Number of page(s) 11
Section Information Technologies and Business Innovations
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/202110001007
Published online 25 March 2021
 1. J. Nabatova, K. Malachevska, Avtomatyzatsiya analizu taprohnozuvannya finansovykh rezul’tativ pidpryyemstva (Automation of analysis and forecasting of an enterprise’s financial results). Efektyvna ekonomika. 12 (2020), http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8405. Accessed 25 Jan 2021. doi: 10.32702/2307-2105-2020.12.80 [Google Scholar]
 2. Z. Pavlyshyn, Strukturno-funktsional’nyy analiz vykorystannya informatsiynykh tekhnolohiy i system u derzhavnomu upravlinni (Structural and functional analysis of the use of information technologies and systems in public administration). Efektyvnist’ Derzhavnoho Upravlinnya. 3 (48), vol. 1, 162–166 (2016) [Google Scholar]
 3. V. Tkachenko, A. Kwilinski, O. Korystin, N. Svyrydiuk, I. Tkachenko, Assessment of information technologies influence on financial security of economy. Journal of Security and Sustainability. 8(3), 387–384 (2019), https://www.researchgate.net/publication/331999626_Assessment_of_information_technologies_influence_on_financial_security_of_economy. Accessed 25 Jan 2021 [CrossRef] [Google Scholar]
 4. N. Podolchak, O. Bilyk, Y.A. Levytska, Suchasnyy stan tsyfrovizatsiyi v Ukrayini (The condition of digitalization in Ukraine). Efektyvna ekonomika. 10 (2019), http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2019/6.pdf. Accessed 25 Jan 2021. doi: 10.32702/2307-2105-2019.10.4 [Google Scholar]
 5. Pro Natsional’nu prohramu informatyzatsiyi (On the National Informatization Program), Law of Ukraine, 4 Feb 1998 No 74/98-BP. Verkhovna Rada of Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#Text. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 6. Universal’nyy statystychnyy paket STADIA 8.0 (Universal statistical package STADIA 8.0). Allsoft Ukrayina, https://allsoft.prom.ua/p387839347-universalnyj-statisticheskij-paket.html. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 7. Statgraphics Technologies, Inc. CoreWin, https://corewin.com.ua/statgraphics. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 8. IBM SPSS software. IBM, https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 9. V.S. Fetisov, Paket statystychnoho analizu danykh STATISTICA (Package of statistical data analysis STATISTICA). (Nizhyn Mykola Gogol State University, Nizhyn, 2018), p. 114 [Google Scholar]
 10. Try SAS for Free. SAS, https://www.sas.com/en_us/home.html. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 11. M. Royik, O. Prysyazhnyuk, V. Denysyuk, Ohlyad prohramnykh zasobiv statystychnoho analizu danykh (Review of software for statistical data analysis). Efektyvna ekonomika. 7 (2017), http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5676. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 12. What is EViews? EViews, https://www.eviews.com/home.html. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 13. Maplesoft Product Line. Maplesoft, https://www.maplesoft.com/products. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 14. What is R? The R Foundation, https://www.r-project.org/about.html. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 15. SOFTCOM, https://www.softcom.ua/ua/1c/v8. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 16. Kontseptsiya rozvytku elektronnoho uryaduvannya v Ukrayini (Concept development of e-government in Ukraine), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, 20 Sep 2017 No 649-p. Verkhovna Rada of Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#Text. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 17. O. Tsarenko, N. Krasnozhon, Elektronne uryaduvannya yak instrument posylennya konkurentospromozhnosti krayiny (E-government as a tool for strengthening the country’s competitiveness). Efektyvna ekonomika. 8 (2017), http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8123. Accessed 25 Jan 2021. doi: 10.32702/2307-2105-2020.8.74 [Google Scholar]
 18. United Nations e-government survey 2014 (UNITED NATIONS, New York, 2014), https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 19. United Nations e-government survey 2020 (UNITED NATIONS, New York, 2020), https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 20. Zvit z oversayta infrastrukturfinansovoho rynku za 2019 rik (Report on the oversight of financial market infrastructures for 2019). National Bank of Ukraine. 35 p. https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Report_oversight_2019.pdf?v=4. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 21. EU Digital Single Market. https://eufordigital.eu/discover-eu/eu-digital-single-market. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 22. Tsyfrova adzhenda Ukrayiny - 2020 (Digital agenda of Ukraine - 2020). HITECH office. 2016. 90 p. https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 23. Pro skhvalennya Kontseptsiyi rozvytku tsyfrovoyi ekonomiky ta suspil’stva Ukrayiny na 2018-2020 roky ta zatverdzhennya planu zakhodiv shchodo yiyi realizatsiyi (On approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the action plan for its implementation), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, 17 Jan 2018 No 67-p. Verkhovna Rada of Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-p/ed20180117#n23. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 24. Digital Competitiveness Ranking 2019. IMD World Competitiveness center. 2019. 179 p. https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2019. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 25. Global Connectivity Index. Huawei Technologies CO., LTD. 2019. 53 p. https://www.huawei.com/minisite/gci/assets/files/gci_2019_whitepaper_en.pdf?v=20191217v2. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 26. Global Innovation Index 2019: Ukraine. 9 p. https://www.globalinnovationindex.org/analysis-economy. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 27. K. Schwab (ed.), The Global Competitiveness Report 2019 (World Economic Forum, Switzerland, 2019). 666 p. http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 28. X. Li, C.A. Wang, The technology and economic determinants of cryptocurrency exchange rates: The case of Bitcoin. Decision Support Systems. 95, 49–60 (2016). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923616302111. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 29. Cryptocurrency prices. BitInfoCharts. https://bitinfocharts.com/cryptocurrency-prices. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 30. Pro virtual’ni aktyvy (On virtual assets), Law of Ukraine: project, No 3637. Verkhovna Rada of Ukraine. https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69110. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 31. Revenues from the artificial intelligence market worldwide from 2016 to 2025. Statista. https://www.statista.com/statistics/607716/worldwide-artificial-intelligence-market-revenues. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 32. Pro skhvalennya Kontseptsiyi rozvytku shtuchnoho intelektu v Ukrayini (On approval of the Concept of development of artificial intelligence in Ukraine), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, 02 Dec 2020 No 1556-p. Verkhovna Rada of Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 33. S. Tsyhanov, V. Apalkova, Rozvytok shtuchnoho intelektu: evolyutsiyni protsesy na mizhnarodnomu finansovomu rynku (Development of artificial intelligence: evolutional processes in the international financial market). Finansy Ukrayiny. 8 (2018), http://finukr.org.ua/docs/FU_18_08_020_uk.pdf. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]
 34. Azulay D. Artificial intelligence in finance - a comprehensive overview. Business intelligence and analytics. Emerj. 24 Dec 2019. https://emerj.com/ai-sector-overviews/artificial-intelligence-in-finance-a-comprehensive-overview. Accessed 25 Jan 2021 [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.