Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 40, 2018
6th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE
Article Number 01009
Number of page(s) 10
Section Society
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20184001009
Published online 31 January 2018
 1. A.Tuhr (1925). Allgemeiner Teil des schweizerischen Oblihationenrechts. Halbbd.2. Tübingen; [Google Scholar]
 2. O.Gierke (1917). Deutsches Privatrecht. Bd.3.München und Berlin; [Google Scholar]
 3. H.G. Lambsdorff, B. Skova (1994). Handbuch des Bürgschaftsrechts. München; [Google Scholar]
 4. G.Lüke (1995). Grundfragen des Zessionrechts//Juristische Schulung; [Google Scholar]
 5. O.Palandt (2004). Bürgerliches Gesetzbuch. Kurzkommentar. 63 Aufl. München; [Google Scholar]
 6. L.Enneccerus, Th.Kipp, M.Wolff (1927) Lehrbuch des bürgerlichen Rechts. Marburg; [Google Scholar]
 7. F.Leonhard (1929). Allgemeines Schuldrecht des BGB. München und Leipzig; [Google Scholar]
 8. Civillikums. Ceturtā daļa. Saistību tiesības. /Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 28.01.1937.; stājies spēkā 01.03.1993.//Ziņotājs Nr.4„ 1992.gada 30.janvāris; [Google Scholar]
 9. Сводъ гражданСких узаконений губерний ПрибалтийСких т. 2. (1914). СоСт. в. буковСкий; [Google Scholar]
 10. Autoru kolektīvs prof. K.Torgāna red. (2000). Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. Rīga: Mans īpašums; [Google Scholar]
 11. G.Višņakova, K.Balodis (1998). Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu lietu. Rīga: Mans īpašums; [Google Scholar]
 12. Komercķīlas likums. 21.10.1998 / Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 21.10.1998.; stājies spēkā 01.03.1999. //Latvijas Vēstnesis Nr.337/338. 11.11.1998. [Google Scholar]
 13. Tiesu prakse līgumsodu piemērošanā http://www. at.gov.lv/…/Apkopoj_ligumsodi_5.11.2013.do. [Google Scholar]
 14. K.Freimanis, R.Niedra. Līgumsodu griestu noteikšana Eiropā: salīdzinošs pētījums// http://www.juristavards.lv/doc.php?id=263853 [Google Scholar]
 15. Social Transformations in Contemporary Societi clauses within different legal systems, 2013. http://www.stics.mruni.eu/wp-content/uploads/2013/06/153-162.pdf. [Google Scholar]
 16. Dumlop Pneumatic Tyre Co Ltd v New Garage and Motor Co Ltd, (1915) AC79. http://www.bailii.org/uk/cases/ UKHL/1914/1.html. [Google Scholar]
 17. Ringrow Rty Ltd v BP Australia Pty Ltd (2005) HCA 71. [Google Scholar]
 18. O“Donell v Truck and Machinery Sales Limited 1998 4 IR 191. [Google Scholar]
 19. Elsley v. J.G. Collins Ins Agencies, (1978) 2 S.C.R. http://www. scc-csc.lexum.com/decisia-scc-csc/scc-csc/en/item/2597/index.do [Google Scholar]
 20. K.Freimanis, R.Niedra Līgumsodu griestu noteikšana Eiropā: salīdzinošs pētījums . Pieejams: // http://www.juristavards.lv/doc.php?id=263853 [Google Scholar]
 21. K.Torgāns Līgumsoda anomālijas Direktīvas 2011/7/ES normu kontekstā. Pieejams: http://www.juristavards.lv/doc.php?id=252065&show=true [Google Scholar]
 22. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2008. gada 14.maija Spriedums Lietā Nr. SKC – 212/2008 [Google Scholar]
 23. P.Oertmann (1906). Das Recht der Schuldverhältnisse. 2 Aufl. Berlin; [Google Scholar]
 24. K. W.Nörr, R.Scheyhing, W. Pöggeler (1999). Sukzessionen: Forderungszession, Vertragsübernahme, Schuldübernahme. 2. Aufl. Tübingen; [Google Scholar]
 25. е. а. крашенинников (1999). оСновные воПроСы уСтуПки требования // очерки По торговому Праву: Сб. науч. тр. / Под ред. е. а. крашенинникова. выП. 6. яроСлавль; [Google Scholar]
 26. в. в. грачев (2006). Притязание на неуСтойку // очерки По торговому Праву. яроСлавль, выП. 13; [Google Scholar]
 27. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2013.gada 30.janvāra Spriedums lietā Nr. SKC-644/2013. http://at.gov.lv/files/uploads/files/archive/department1/2013/644-skc-2013.doc. [Google Scholar]
 28. м.м. агарков (2002). избранные труды По гражданСкому Праву. в 2-х т. моСква; [Google Scholar]
 29. J. Gernhuber (1974). Synallagma und Zession// Festschrift für Ludwig Raiser. Tübingen; [Google Scholar]
 30. J.Esser, E. Schmidt (1993). Schuldrecht: ein Lehrbuch. Bd. 1. Teilbd. 7 Aufl. Heidelberg; [Google Scholar]
 31. в. а. белов (2000). Сингулярное ПравоПреемСтво в обязательСтве. м.: ю ринфор; [Google Scholar]
 32. л. а. новоСелова (2003). Сделки уСтуПки Права (требования) в коммерчеСкой Практике. факторинг. моСква. Статут; [Google Scholar]
 33. р. С. бевзенко (2009). некоторые воПроСы Судебной защ иты Права При уСтуПке требований // закон. № 10; [Google Scholar]
 34. E. Moris (2005). Cedētas tiek prasījuma tiesības, bet nevis strīda izskatīšanas kārtība. Jurista Vārds, 12.04.2005, Nr.368 [Google Scholar]
 35. J. Lapsa. Par jauno šķīrējtiesu likumu. Pieejams : http://vpstiesa.lv/page/lv/par-jauno-skirejtiesu-likumu [Google Scholar]
 36. A. Miķelsone (2005). Par izmaiņām šķīrējtiesas procesā. Jurista Vārds. 15.03.2005. Nr.10; [Google Scholar]
 37. G.Litvins (2014). šķīrējtiesas kompetenci jāļauj apstrīdēt vispārējās jurisdikcijas tiesā. Jurista Vārds, 9. 12. 2014 /NR. 48 (850); [Google Scholar]
 38. T.Krū miņš (2014). šķīrējtiesas izņēmums Briseles rež īmā. Jurista Vārds 7. 10. 2014 /NR. 39 (841); [Google Scholar]
 39. I.Kucina (2014). Par šķīrējtiesu regulējumu un tā pilnveidi. Jurista vārds, 3. 06. 2014 /NR. 22 (824); [Google Scholar]
 40. S.Bērtaitis (2014). Valsts nedrīkst pieļaut prettiesisku praksi strīdu alternatīvajā risināšanā. Jurista Vārds, 3. 06. 2014/ NR. 22 (824); [Google Scholar]
 41. J.Lapsa (2014). šķīrējtiesu regulējuma novitātes. Jurista Vārds. 3. 06.2014 /NR. 22 (824); [Google Scholar]
 42. M.Tipaine (2014). šķīrējtiesu reputāciju grauj neitralitātes trū kums. Jurista Vārds, 3. 06. 2014 /NR. 22 (824); [Google Scholar]
 43. A.Fillers. Līgumiskās cesijas un šķīrējtiesas līguma mijiedarbība// Pieejams: http://www.juristavards.lv/doc.php?id=265042&show=true [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.