Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 40, 2018
6th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE
Article Number 01010
Number of page(s) 10
Section Society
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20184001010
Published online 31 January 2018
 1. Liede A. Latvijas PSR kriminālprocess. Vispārīgā daļa. Tiesu pierādījumi. Rīga, Zvaigzne, 13.lpp. (2010) [Google Scholar]
 2. Ларин А.М. РассЛедование по угоЛовноМу деЛу, процесуаЛнные функции. М., Юрид. Лис., с. 4 (1986) [Google Scholar]
 3. Kriminālprocesa likums. Spēkā no 01.10.2005. Latvijas Vēstnesis, 11.05.2005. nr.74., Zinotājs, 09.06.2005. nr.11. (2005) [Google Scholar]
 4. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2010.gada 21.maija lēmums, lieta nr. SKA – 528/2010 (2010) [Google Scholar]
 5. Mireille Delmas-Marty, J. R. Spencer. European Criminal Procedures. Cambridge University Press, ISBn 0521591104, 9780521591102, p.160 (2002) [Google Scholar]
 6. ЗинатуЛЛин З.З., ЗинатуЛЛин Т.З. еще раЗ об угоЛовно-процессуаЛнных функциях.//http://kalinovsky-k.narod.ru/b/ufa20042/zinatullin.htm [Google Scholar]
 7. Meikališa ā., Strada-Rozenberga K. Kriminālprocesaveidi, uzbūvesraksturojumsunpamatprincipi// Kriminālprocess. Raksti 2005-2010. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 63.lpp. (2010) [Google Scholar]
 8. Latvijas Republikas Satversme. Spēkā no 07.11.1922. Latvijas Vēstnesis, 01.07.1993.Nr.43. (1922). [Google Scholar]
 9. Kaija S. Prokurora loma kriminālprocesa atjaunošanā sakarā ar jaunatklātiem apstākȼiem. Rīgas Stradina universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls Socrates, 2(5). http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/socrates_5_2016.pdf (2016) [Google Scholar]
 10. Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2014.gada 26.marta lēmums krimināllietā Nr.11354005611, Nr. SKK-0019-14. (2014) [Google Scholar]
 11. Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2014. gada 30. janvāra lēmums krimināllietā Nr.11370003509, Nr. SKK – 4/2014 (2014) [Google Scholar]
 12. коММенТарий к конвенции о ЗащиТе прав чеЛовека и основных свобод и пракТике ее приМенения. // Pieejams - http://www.hri.ru/docs/?content=doc&id=371 [Google Scholar]
 13. Law and practice of the European Convention on Human Rights and the European Social Charter, Council of Europe, 1996, p.172. Citēts pēc. Satversmes tiesas 2003.gada 27. jūnija sprieduma lietā Nr. 2003-03-01., 6.p. (2003) [Google Scholar]
 14. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaȼa. Cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 134-135. lpp. (2011) [Google Scholar]
 15. Niedre A. Latvijas Republikas advokatūras darbības organizācija un pamatprincipi. Rīga, Latvijas Zvērinātu advokātu padome, 10 lpp. (2006) [Google Scholar]
 16. Trechsel S. Human Rights in Criminal Proceedings. New York: Oxford University Press, 245 p. (2005) [Google Scholar]
 17. European Court of Human Rights judgment in case Salduz v.Turkey, 36391/02, 26.04.2007. (2007) [Google Scholar]
 18. Giannoulopoulos D. Strasbourg Jurisprudence, Law Reform and Comparative Law: A Tale of the Right to Custodial Legal Assistance in Five Countries. Human Rights Law Review 16 (1), 103-129 first published online January 27, 2016 doi:10.1093/hrlr/ngv039 (2016) [CrossRef] [Google Scholar]
 19. European Court of Human Rights judgment in case Melnikov v.Russia, 23610/03, 14.01.2010. (2010). [Google Scholar]
 20. European Court of Human Rights judgment in case Can v. Austria, 9300/81, 30.09.1985. (1985) [Google Scholar]
 21. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/343 (2016. gada 9. marts) par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0343 (2016) [Google Scholar]
 22. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par to, lai nostiprinātu nevainīguma prezumpcijas un tiesību piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā konkrētus aspektus kriminālprocesā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52013PC0821 [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.