Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 51, 2018
6th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE (Part II)
Article Number 01010
Number of page(s) 10
Section Society
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20185101010
Published online 07 November 2018
 1. A. Frye, Holistic Midwifery: A Comprehensive Textbook for Midwives in Homebirth Practice, 1 (Care During Pregnancy, Portland, Oregon, Labrys Press, 2008) [Google Scholar]
 2. A. Kipāne, Seksuālās vardarbıbas problēmas: promocijas darbs (Rıga, Rıgas Stradiņa universitāte, 2015) [Google Scholar]
 3. B. Naude, Acta Criminologlca 11(2) (1998) [Google Scholar]
 4. Crime Investigation (Investigative Features of the most Frequently Encountered Crimes), edited by A. Kavalieris Riga, publishing House “Valters un Rapa” Ltd (2003) [Google Scholar]
 5. Domestic Violene agaist Women Report (2010). Avaible on: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_344_en.pdf [Google Scholar]
 6. Guidelines for medico-legal care of victims of sexual violence. World Health Organization (2003). Available on: http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/924154628X.pdf [Google Scholar]
 7. G. Letherby, K. Williams, P. Birch, M. Cain, Sex as Crime? (Routledge, Taylor & Francis Group, New York, 2008) [Google Scholar]
 8. Human Rights Watch. “Integration of the human rights of women and the gender perspective: Violence Against Women and “Honor” Crimes”, 5 April (2001) [Google Scholar]
 9. J. Muncei, D. Talbot, R. Walters, Crime: Local and Global (Routledge Taylor &, Francis Group, London and New York, 2014) [CrossRef] [Google Scholar]
 10. I. Poudžiunas, Jurista vārds, 42(547) (2008) [Google Scholar]
 11. Informatıvais ziņojums par problēmām saistıbā ar vardarbıbu ǵimenē un to iespējamiem risinājumiem. Available on: http://www.bm.gov.lv/lat/gimenes_ valsts_politika/vardarbiba_gimene/?doc=9423 [Google Scholar]
 12. Kriminolǫgija / zin. red. K. Ķipēna, V. Vilks. Rıga, Nordik (2004) [Google Scholar]
 13. Krıžu un konsultāciju centrs Skalbes. Available on: http://www.skalbes.lv/aktualit [Google Scholar]
 14. L. Berkowitz, Aggression: Its causes, consequences, and control (McGraw-Hill, New York, 1993) [Google Scholar]
 15. L.J. Siegel, Criminology: Theories, Patterns, and Typologies (Cengage Learning, Blemont, 2006) [Google Scholar]
 16. M.R. Rand, L.E. Saltzman, J. Comp. Fam. Stud. 34 (2003) [Google Scholar]
 17. Male victims. Available on: http://endsexualviolence.org/where-we-stand/male-victims [Google Scholar]
 18. Naida noziegumu psiholǫgiskās sekas – cietušā pieredze un ietekme uz plašāku sabiedrıbu (Latvijas Cilvēktiesıbu centrs, 2008) [Google Scholar]
 19. NISVS. National Intimate Partner and Sexual Violence Survey. Summary Report 2011. Available on: http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/nisvs_report2010-a.pdf [Google Scholar]
 20. Noziegumu izmeklēšanas metodika / prof. A. Kavaliera vadıbā, (Rıga, Latvijas Policijas akadēmija, 2000) [Google Scholar]
 21. Noziedzıbas stāvoklis Latvijā: noziegumu upuru aptaujas rezultāti (Rıga, Latvijas Kriminolǫgisko pētıjumu centrs, 2002) [Google Scholar]
 22. Pētıjums, “Latvijas un citu valstu pieredze darbam ar seksuālajiem noziedzniekiem (kopsavilkums ar pētıjuma elementiem par esošo situāciju un tās iespējamajiem risinājumiem)” (2007). Available on: http://www.probacija.lv/uploads/petijumi/vpd_petijums_gala_variants.pdf [Google Scholar]
 23. Pētıjums, “Atbalsts Viktimizācijas prevencijai Latvijā”. “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, 2013. Available on: http://www.providus.lv/public/27837.html [Google Scholar]
 24. P. Tjaden, N. Thoennes, Prevalence, Incidence, and Consequences of Violence Against Women: Findings From the National Violence Against Women Survey. Available on: https://www.ncjrs.gov/pdffiles/172837.pdf [Google Scholar]
 25. Pētıjums par bērnu seksuālo izmantošanu Latvijā.Available on: www.riskchild.org/.../Atskaite_bernu%20seksula%20izmant.%203.do... [Google Scholar]
 26. R. Morgan, M. Maguire, R. Reiner, Introduction in the Oxford Handbook of Criminology (Clarendon Press, Oxford, 1996) [Google Scholar]
 27. Recruitment for Human Trafficking and Online Image of Women: Case Studies of Latvia, Estonia and UK (2014). Available on: http://marta.lv/docs/1283/2015/Marta_ENG_print.pdf [Google Scholar]
 28. S. Mire, C. Roberson, The Study of Violent Crime: Its Correlates and Concerns (Taylor & Francis Group, LLC, 2011) [Google Scholar]
 29. Sexual Harassment. Available on: www.humanrights.gov.au [Google Scholar]
 30. Sliktais pieskāriens, Krızes centrs g ‘imenēm ar bērniem Paspārne. 2011. Available on: http://www.kc-pasparne.lv/lv/aktualitates/155_sliktais_pieskariens/ [Google Scholar]
 31. Sexual Harassment, RAINN. Available on: www.rain.org/articles/sexual [Google Scholar]
 32. Svešvārdu vārdnıca, autoru kolektıvs (Rıga, izdevniecıba Avots, 2008) [Google Scholar]
 33. The Role of Men in Gender Equality – European Strategies & Insights. Study on the Role of Men in Gender Equality Contract ref. no. VC/2010/0592 December 2012. European Union, 2013, p. 109. Novikova I. (2011). Country report Latvia. Unpublished working paper within the project Study on the Role of Men in Gender Equality [Google Scholar]
 34. Tiesu prakse krimināllietās pēc Krimināllikuma 160. un 162.panta (Tiesu prakses apkopojums apspriests departamenta senatoru kopsēdē 2007.gada 27.septembrı). Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Available on: http://www.at.gov.lv/lv/info/summary/2007/ [Google Scholar]
 35. U. Krastiņš, V. Liholaja, A. Niedre, Krimināltiesıbas. Sevišķā daļa (Rıga, Tiesu namu ągentūra, 2009) [Google Scholar]
 36. UNFPA State of World Population 2000. Lives Together Worlds Apart. Available on: http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swp2000_eng.pdf [Google Scholar]
 37. World Report on Violence and Health / edited E.G Krug, Mercy A.J., Zwi B.A. and Rafael Lozano R. Geneva, World Health Organization WHO (2002) [Google Scholar]
 38. Ziņojums par pētıjuma “Seksuālā vardarbıbā cietušo bērnu nopratināšanas prakse Latvijā” rezultātiem (2013). Available on: http://www.bernskacietusais.lv/lv/petijumi/kkk/zinojums-par-petijuma-seksuala-vardarbiba-cietuso-bernu-nopratinasanas-prakse-latvija-rezultatiem-20-336/ [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.