Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 51, 2018
6th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE (Part II)
Article Number 01011
Number of page(s) 13
Section Society
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20185101011
Published online 07 November 2018
 1. H. Kelsen, General Theory Of Law and State (Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts, 1945), p. 3 [Google Scholar]
 2. K. Torgāns, Civilprocesa likuma komentāri. II Daļa. – Rıga: Tiesu namu ag ‘entūra, 2012. – 632., 633., 635. lpp [Google Scholar]
 3. Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2010.gada apkopojums par tiesu praksi saistıbu bezstrıdus piespiedu izpildıšanā. – 3.–5. lpp [Google Scholar]
 4. Civilprocesa likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 03.11.1998., Nr. 326/330 [Google Scholar]
 5. Денисенко B.B. Легитимность как характеристика сущности права. – Москва: Юрлитинформ, 2014. – стр. 40.–46 [Google Scholar]
 6. C. Gusy, Legitimitaet im demokratischen Pluralismus. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1987. – S. 9 [Google Scholar]
 7. Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums lietā Nr.2009-93-01 “Par Civilprocesa likuma 400. panta pirmās daļas 1. punkta un 405. panta pirmās un trešās daļas atbilstıbu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam” 4., 12.2., 13.4. tēze. 2010. gada 17. maijs. Latvijas Vēstnesis, 2010. gada 20.maijs, Nr. 79 [Google Scholar]
 8. Сахнова T. B. Курс гражщанского прощесса: теоретические начала и основнюе институтю. – Москва: Wolters Kluwer, 2008. – стр. 56.–59., 82.–86., 136.–138 [Google Scholar]
 9. Плешанов A. Г. Диспозитивное начало в сфере гражщанскои юрисщикщии: проблемю теории и практики. – Москва: HOPMA, 2002. – стр. 19.–27., 58 [Google Scholar]
 10. E. Kalniņš, Saistıbu tiesıba (Vispārējs apskats), Likums un tiesıbas, 02.2011., 2(6), – 48. lpp [Google Scholar]
 11. K. Canstein, K. Freiherr, Die rationallen Grundlagen des Civilprozesses. Berlin 1877. – S. 185.–198 [Google Scholar]
 12. Schweizerische Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung, ZPO), Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf Artikel 122 Absatz 1 der Bundesverfassung, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 28. Juni 2006. Iegūts no: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20061121/201601010000/272.pdf (sk.14.04.2016.) [Google Scholar]
 13. H. Koziol, R. Welser, Grundriss des bürgerlichen Rechts. Band I. Allgemeiner Teil, Sachenrecht, Ffamilienrecht. Barbeitet von Andreas Kletečka. 13. Aufl. Wien: Manzsche Verlags – und Universitätsbuchhandlung, 2006. – S. 71 [Google Scholar]
 14. K. Balodis, Ievads civiltiesıbās. – Rıga: Zvaigzne ABC, 2007. – 117. lpp [Google Scholar]
 15. N. Horns, Ievads tiesıbu zinātnē un tiesıbu filosofijā, Likums un tiesıbas, 11.1999. 3, 73. lpp [Google Scholar]
 16. Medicus, Dieter. Allgemeiner Teil des BGB. 8. Auf. Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 2002. – Rn. 70 [Google Scholar]
 17. K. Larenz, Wolf Manfred. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. 9. Aufl. München: Verlag C.H. Beck, 2004. – §14 Rn. 11 [Google Scholar]
 18. V. Popova, Principles of Bulgarian Civil Procedure Law. Civil Procedure Review (ISSN 2191-1339), 2(2), 2011. – Pp. 36. Iegūts no: http://www.civilprocedurereview.com/busca/baixa_ arquivo.php?id=38&embedded=true (sk.01.12.2016.) [Google Scholar]
 19. J. Rozenfelds, Lietu tiesıbas. – Rıga: Zvaigzne ABC, 2011. – 188.–189. lpp [Google Scholar]
 20. Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2012. gada 1. marta lēmums lietā Nr. SKC-1133/2012 [Google Scholar]
 21. Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2008. gada 9. janvāra lēmums lietā Nr. SPC-2 [Google Scholar]
 22. R. Saulıte, Tiesu prakse pieteikumu izskatıšanā par saistıbu bezstrıdus piespiedu izpildi, Juristu žurnāls, 1998; (8): 20. lpp [Google Scholar]
 23. Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesıbas: LR likums. Valdıbas Vēstnesis, 24.02.1937., Nr. 44 [Google Scholar]
 24. Вуковскии B. Свощъ гражщанских узаконении губернии Прибалтиских съ прощолжением 1912.-1914. гг. и с разъяснениями в 2 томах. Том I. – Рига, 1914. – стр. 549 [Google Scholar]
 25. G. Višņakova, K. Balodis, Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietas, valdıjums, tiesıbas uz svešu lietu. – Rıga: Mans Īpašums, 1998. – 163., 222. lpp [Google Scholar]
 26. F. Konradi, A. Valters, Lietu tiesıbas. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. Rıga, 1935. – 381.–383. lpp [Google Scholar]
 27. Civillikums. Ceturtā daļa. Saistıbu tiesıbas: LR likums. Valdıbas Vēstnesis, 26.02.1937., Nr. 46 [Google Scholar]
 28. Komercķılas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 11.11.1998., Nr. 337/338 [Google Scholar]
 29. Zivilprozessordnung. Ausfertigungsdatum: 12.09.1950. Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781). Iegūts no: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ zpo/englisch_ zpo.html (sk.15.02.2016.) [Google Scholar]
 30. R. Braucher, German Civil Justice. – Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 2004. – Pp. 426 [Google Scholar]
 31. H. Thomas, H. Putzo, K. Reichold, R. Hüßtege, Zivilprozeßordnung. C.H. Beck‘sche Verlagsbuchhandlung. München, 1999. – S. 956.–957 [Google Scholar]
 32. Гражщанскии прощессуальнюи кощекс Россиискои Фещеращии. Принятие 23.10.2002., Госущарственная Дума, Вступление в силу N 138-Ф3 от 14.11.2002. Iegūts no: http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_ LAW_ 39570/ (sk.14.04.2016.) [Google Scholar]
 33. Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums lietā Nr.2008-04-01 “Par Civilprocesa likuma 441. panta otrās daļas (ciktāl tā attiecas uz lēmumu par naudas soda uzlikšanu procesuālās sankcijas veidā) atbilstıbu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam” 13.2. tēze. 2008. gada 5. novembris. Latvijas Vēstnesis, 2008. gada 11. novembris, Nr. 175 [Google Scholar]
 34. P. Gottwald, Am. J. Comp. Law 31(4), 687 (1983) [CrossRef] [Google Scholar]
 35. J.A. Jolowicz, On Civil Procedure (Cambridge University Press, Cambridge, 2000), pp. 3, 71 [Google Scholar]
 36. L.L. Teply, R.U. Whitten, Civil Procedure (The Foundation Press, Westbury, New York, 1994), p. 776 [Google Scholar]
 37. N. Andrews, Principles of civil procedure (Sweet & Maxwell, London, 1994), p. 21 [Google Scholar]
 38. R.L. Marcus, M.H. Redish, E.F. Sherman, Civil Procedure, A Modern Approach, edited by St. Paul, 2nd edn. (West Publishing CO, 1995), p. 414 [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.