Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 142, 2022
3rd International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2022)
Article Number 01002
Number of page(s) 10
Section History of Learning and Education
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/202214201002
Published online 07 July 2022
 1. O.I. Popiv, in Malovidomi pershodzherela ukrayins’koyi pedagogiky’ (druga polovyna XIX-XX st.) (Little-known primary sources of Ukrainian pedagogy (second half of the 19th-20th centuries)) (Naukovy’j svit, Kyiv, 2003), pp. 237-240 [Google Scholar]
 2. Kodeks zakonov o narodnom prosveshenii Ukrainskoy SSR, utverzhdennyj VUCIK 2 noyabrya 1922 g. na osnovanii Postanovleniya III sessii IV sozyva VUCIK ot 16 oktyabrya 1922 g. (The Code of Laws on Public Education of the Ukrainian SSR, approved by the All-Ukrainian Central Executive Committee on November 2, 1922, on the basis of the Resolution of the III session of the IV convocation of the All-Ukrainian Central Executive Committee of October 16, 1922) (Izdanie Narodnogo komissariata prosvesheniya Ukrainskoy SSR, Kharkov, 1922) [Google Scholar]
 3. M.M. Kuzmenko, Ukrainskyi istorychnyi zhurnal pp. 66-80 (2004), http://resource.history.org. ua/publ/journal_2004_5_66 [Google Scholar]
 4. R. Wodak, in Methods of critical discourse analysis, edited by R. Wodak, M. Meyer (SAGE Publications Ltd, Guildford UK, 2001), pp. 63-94, https://doi.org/10.4135/9780857028020.n4 [Google Scholar]
 5. Put prosveshchenyia pp. 338-342 (1923) [Google Scholar]
 6. in Zbirnyk dekretiv, postanov, nakaziv ta rozporiadzhen po Narodnomu komisariatu osvity Ukraiinsoii SRR (Collection of decrees, institutions, orders and directives of the People’s Commissariat of Education of the Ukrainian SSR) (Vseukr. Derzh. Vydavnytstvo, Kharkiv, 1920), chap. 1, pp. 237-240 [Google Scholar]
 7. Proletarska osvita pp. 2-4 (1921) [Google Scholar]
 8. V.P. Kaschenko, in Pedagogicheskaja korrekcija: Ispravlenie nedostatkov haraktera u detej ipodrostkov: Kniga dlja uchitelja (Pedagogical correction: Correction of character flaws in children and adolescents: A book for teachers) (Prosveschenie, Moscow, 1992), pp. 218-216, 2nd edn., https://pedlib.ru/Books/1/0276/1_0276-218.shtml [Google Scholar]
 9. A. Byford, History of Education 46, 595 (2017), https://doi.org/10.1080/0046760X.2017.1332248 [CrossRef] [Google Scholar]
 10. R.F.C. Hull, ed., IV Analytical Psychology and Education (Princeton University Press, 2014), pp. 63-132, https://doi.org/10.1515/9781400850839-006 [Google Scholar]
 11. E. Claparede, Experimental pedagogy and the psychology of the child (Edward Arnold, London, 1911), https://archive.org/details/ b28077180/mode/2up [Google Scholar]
 12. F.A. Whitlock, Australian & New Zealand Journal of Psychiatry 1, 72 (1967), https://doi.org/10.3109/00048676709159168 [CrossRef] [Google Scholar]
 13. P.G. Bel’skij, in Voprosy vospitanija normal’nogo i defektivnogo rebenka (Issues of raising a normal and handicapped child), edited by A.S. Griboedov (Moskva; Leningrad, 1925), pp. 82-175 [Google Scholar]
 14. A.N. Graborov, Tipy trudnyh detej (Types of difficult children), Bibliotekapedagoga (Gos. izd-vo, Moskva; Leningrad, 1930) [Google Scholar]
 15. G.J. Troshin, Antropologicheskie osnovy vospitanija. Sravnitel’naja psihologija normal’nyh i nenormal’nyh detej (Anthropological foundations of education. Comparative psychology of normal and abnormal children), Vol. 1: Processy umstvennoj zhizni (Processes of mental life) (Shkola-lechebnica d-ra med. G. Ja. Troshina, Petrograd, 1915), https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01008906731?page=1 [Google Scholar]
 16. V.A. Luk’yanova, Thesis for a degree of candidate of science by specialty 13.00.01 general pedagogy and history of pedagogy, Kharkiv State Pedagogical University named after G. S. Skovoroda, Kharkiv (2003), https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0403U000834 [Google Scholar]
 17. V.M. Bekhterev, Society 43, 74 (2006), https://doi.org/10.1007/BF02687374 [CrossRef] [Google Scholar]
 18. A.F. Lazurskiy, Obozrenie psihiatrii, nevrologi i eksperimentalnoy psihologii pp. 350-357 (1897) [Google Scholar]
 19. N.N. Lange, in Voprosy filosofii i psihologii (Questions of Philosophy and Psychology), edited by N.J. Grot (Tipo-litografija Vysochajshe utverzhdennogo T-va I. N. Kushnerev i Ko, Moscow, 1889), Vol. 1, pp. 147-162, https://tinyurl.com/mttruzrz [Google Scholar]
 20. P.F. Lesgaft, in Trudy Russkovo Obshchestva Vrachei (St. Petersburg, 1883), p. 99 [Google Scholar]
 21. A.P. Nechaev, Uchebnik psihologii dlja srednih uchebnyh zavedenij i samoobrazovanija (Textbook of psychology for secondary educational institutions and self-education), 5th edn. (Tip. P. P. Sojkina, SPb., 1915), http://elib.gnpbu.ru/text/nechaev_uchebnik-psihologii_1915/fs,1/ [Google Scholar]
 22. N.E. Rumjancev, Jesteticheskoe vospitanie v nachal’noj shkole (Aesthetic education in elementary school), Biblioteka narodnogo uchitelja (Izd-vo zhurn. “Nar. uchitel’”, Moscow, 1913) [Google Scholar]
 23. I.A. Sikorskiy, O detyah trudnyih v vospitatel-nom otnoshenii (About difficult children in the educational relation) (Tipografiya Kotomina i Kz, Kiev, 1882), https://studfile.net/preview/7877042/page:4/ [Google Scholar]
 24. I.A. Sikorskiy, O lechenii i vospitanii nedorazvityih, otstalyih i slaboumnyih detey (On the treatment and education of the underdeveloped, retarded and mentally defective children), 2nd edn. (Lito-tipografiya I. N. Kurshev i Kz, Kiev, 1904) [Google Scholar]
 25. A. Binet, Mind os-IX, 413 (1884), https://doi.org/10.1093/mind/os-IX.35.413 [CrossRef] [Google Scholar]
 26. E. Meumann, Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten 96, 609 (1932), cited by: 1, https://doi.org/10.1007/BF02064343 [CrossRef] [Google Scholar]
 27. G.S. Hall, The contents of children’s minds on entering school (E. L. Kellogg & Co., New York and Chicago, 1893), https://archive.org/details/contentsofchildr00hall [Google Scholar]
 28. O.P. Yermak, L.V. Kramushchenko, I.F. Kryvonos, N.M. Tarasevych, A.V. Tkachenko, Poltavska trudova koloniia im. M. Horkoho v dokumentakh i materialakh (1920-1926 rr.) (The Poltava labour colony named after M. Gorky in the documents and materials (1920-1926)), Vol. 1 (Poltava, 2002) [Google Scholar]
 29. Zahalne navchannia v Ukraiinskiy SRR: zakonodavchi ta instruktyvni materially (General education in the Ukrainian SRR: legislative and guidance materials), Vol. 1 (Izdanie Narodnogo komissariata prosvesheniya Ukrainskoy SSR, Kharkiv, 1926) [Google Scholar]
 30. O. Polotsky, Sotsiialne vykhovannia. Zakony ta rozporiadzhennia v spravi narodnoi osvity (Social upbringing. Laws and regulations in the field of public education) (Radianska shkola, Kharkiv, 1931) [Google Scholar]
 31. S.V. Poznyshev, Osnovy penitenciarnoj nauki (Foundations of Penitentiary Science) (Jurid. izd-vo Narkomjusta, Moscow, 1923), https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_009167568/ [Google Scholar]
 32. N.P. Dichek, Path of enlightenment pp. 40-46 (2012), https://lib.iitta.gov.ua/707154/ [Google Scholar]
 33. N. Dichek, Historical and pedagogical almanac 2, 80 (2012), http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2012_2_18 [Google Scholar]
 34. in Zahalne navchannia v USRR: zakonodavchi ta instruktyvni materialy (General education in the USSR: Legislative and instructional materials) (DVU, Kharkiv, 1926), chap. 1, pp. 37-43 [Google Scholar]
 35. L. Kvint, Put prosveshchenyia p. 283 (1924) [Google Scholar]
 36. V.A. Hladush, Pisliadyplomna pedahohichna osvita defektolohiv v Ukraini: teoriia i praktyka (Aftergraduate pedagogical education of special education teachers in Ukraine: theory and practice), 2nd edn. (Porohy, Dnipropetrovsk, 2012), https://lib.iitta.gov.ua/720496/ [Google Scholar]
 37. Bjulleten’ narodnogo komissariata po prosveshheniju RSFSR 20 (1931) [Google Scholar]
 38. O. Taranchenko, Defektolohiia pp. 47-53 (2006) [Google Scholar]
 39. Shliakh osvity pp. 309-314 (1924) [Google Scholar]
 40. N.N. Tarasevich, Put prosvescheniya pp. 148-157 (1923) [Google Scholar]
 41. V.P. Kaschenko, Pedagogicheskaja korrekcija: Ispravlenie nedostatkov haraktera u detej ipodrostkov: Kniga dlja uchitelja (Pedagogical correction: Correction of character flaws in children and adolescents: A book for teachers), 2nd edn. (Prosveschenie, Moscow, 1992), https://pedlib.ru/Books/1/0276/ [Google Scholar]
 42. I. Levinson, Put’ prosveshcheniya pp. 148-161 (1923) [Google Scholar]
 43. Zbirnyk dekretiv, postanov, nakaziv ta rozporiadzhen po Narodnomu komisariatu osvity Ukrainian SRR (Collection of decrees, resolutions, orders and directives of the People’s Commissariat of Education of the Ukrainian SSR), 1 (DVU, Kharkiv, 1920) [Google Scholar]
 44. N. Dichek, Osoblyva dytyna: navchannia ta vykhovannia pp. 62-74 (2014), http://nbuv.gov.ua/ UJRN/DLog_2014_2_9 [Google Scholar]
 45. V.I. Vynohradova-Bondarenko, dys. ... k.ped.n. : spets. 13.00.01 - zahalna pedahohika ta istoriia pedahohiky, Institute of Pedagogy of AES of Ukraine, Kyiv (2001), https://nrat.ukri.ntei. ua/searchdoc/0401U002007 [Google Scholar]
 46. L.A. Kondratenko, The dissertation for the degree of Doctor of Psychological Sciences, specialty 19.00.01 general psychology, history of psychology, G.S. Kostyuk Institute of Psychology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv (2018), http://psychology-naes-ua.institute/ files/pdf/disertaciya_kondratenko_1540402870.pdf [Google Scholar]
 47. in Zakony ta rozporiadzhennia v spravi narodnoi osvity: systematyzovanyi zbirnyk (Laws and regulations in the field of public education: a systematic collection) (Radianska shkola, Kharkiv, 1931) [Google Scholar]
 48. V. Olshanskyi, Radyans’ka Osvita p. 12 (1927) [Google Scholar]
 49. M. T., Radyans’ka Osvita p. 27 (1927) [Google Scholar]
 50. E.M. Palei, Shliakh osvity pp. 114-126 (1927) [Google Scholar]
 51. Shliakh osvity pp. 180-181 (1927) [Google Scholar]
 52. Shliakh osvity p. 255 (1924) [Google Scholar]
 53. A.S. Makarenko, in Pedagogicheskie sochinenija (Pedagogical essays) (Pedagogika, Moscow, 1983), Vol. 1, http://az.lib.ru/rn/makarenko_a_s/text_1924_tezisy_sodoklada.shtml [Google Scholar]
 54. I.A. Sokoljanskij, A.I. Meshhherjakov, eds., Obuchenie i vospitanie slepogluhonemyh (Education and upbringing of the deaf-blind-mute), Vol. 121 of Izvestija Akademii pedagogicheskih nauk RSFSR. Trudy Instituta defektologii (Moscow, 1962) [Google Scholar]
 55. N. Veletska, Shliakh osvity pp. 174-175 (1927) [Google Scholar]
 56. Maro, Put prosveshchenyia pp. 212-219 (1924) [Google Scholar]
 57. Maro (M. Levitina), Put prosveshchenyia p. 32 (1924) [Google Scholar]
 58. A.N. Graborov, Defektologija (Defectology) (Kharkov, 1924) [Google Scholar]
 59. V.I. Kufaev, Uchebno-vospitatel’naja rabota v detskih domah pp. 3-27 (1940) [Google Scholar]
 60. A.S. Makarenko, in Pedagogicheskie sochinenija (Pedagogical essays) (Pedagogika, Moscow, 1983), Vol. 1, http://az.lib.ru/rn/makarenko_a_s/text_1925_otchet_o_rabote.shtml [Google Scholar]
 61. A.B. Zalkind, Na putiakh k novoi shkole pp. 17-25 (1924) [Google Scholar]
 62. O.I. Popiv, Shliakh osvity pp. 130-134 (1929) [Google Scholar]
 63. A. Handzhii, in Zahalne navchannia v Ukraiinskiy SRR: zakonodavchi ta instruktyvni materially (General education in the Ukrainian SSR: legislative and instructional materials) (DVU, Kharkiv, 1926), chap. 1 [Google Scholar]
 64. B. Kudlacova, Espacio, Tiempo y Educación 3, 111 (2016), https://doi.org/1S.14516/ete.2S16.SS3.SS1.7 [CrossRef] [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.