Open Access
Issue
SHS Web of Conferences
Volume 26, 2016
ERPA International Congresses on Education 2015 (ERPA 2015)
Article Number 01115
Number of page(s) 8
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20162601115
Published online 26 April 2016
 1. AkbaşO. Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazı Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı, Ankara, (2004). [Google Scholar]
 2. AkpınarB. ve ÖzdaşF. İlköğretimde Değer Eğitimine İlişkin Öğretmen Görüşleri: Nitel Bir Analiz. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Fırat University Journal Of Social Science, 23(2), 105–113, (2013). [Google Scholar]
 3. AslanS. ve YılmazA. Modernizme Bir Başkaldırı Projesi Olarak Postmodernizm, C.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi. 2(2).93–108, (2001>). [Google Scholar]
 4. AydınH. Eleştirel Aklın Işığında Postmodernizm, Temel Dayanakları ve Eğitim Felsefesi. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1(1), (2006). [Google Scholar]
 5. BalcıF.A. YanparA. YelkenT. İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) . 14(1).195–213, (2013). [Google Scholar]
 6. BaranM. Avrupa’da Gelişen Modernlik Ve Modernleşme Anlayışları Ve Bu Anlayışların Türkiye’ye Yansımalarına Tarihî Sosyolojik Açıdan Bir Bakış. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic- 8(11), 55-79, Ankara, (2013). [Google Scholar]
 7. BerkayF. Küreselleştikçe Parçalanana Bir Dünyanını Düşünsel İzdüşümü: Postmodernizm. İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, İstanbul. 2–12, (2000). [Google Scholar]
 8. ConlonT. Information Tecnology, Education and Postmodernizm, Ertan Zereyak- Esma Genç Çolak (Çev.). Marmara University Faculty of Tecnical Education. 269-278, (2002) [Google Scholar]
 9. ÇağlarN. Postmodern Anlayısta Siyaset ve Kimlik. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (3), 369–386, (2008). [Google Scholar]
 10. ÇukurD. Küreselleşme Karşısında Ülkenin Eğitim ve Mekansal Politikaları Üzerine Düşünmek. Toplum ve Demokrasi, 3 (6–7), 217–230, (2009). [Google Scholar]
 11. ErdemA. R. & SarpkayaR. Postmodernizmin Eğitim Denetimine Uygulanabilirliği. Applicability of Post-Modernism in Educational Inspection. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl:3 (4),73–85, (2011). [Google Scholar]
 12. FedaiÖ. Tarık DursunK. ’Nın “Derdiđyok ile Zülfüsiyah” Adlı Öyküsünün Postmodernđzm Açısından İncelenmesi. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish or Turkic. 3(2). 306–320, (2008). [Google Scholar]
 13. FiskeJ. Postmodernism AndTelevisiontt- Postmodernizm ve Televizyon. Marmara İletişim Dergisi, Marmara Joumal of Communications. Çeviren: Doç. Dr. Yasemin İnceoğlu, 9, (1995). [Google Scholar]
 14. GençS. Z. & EryamanM.Y. Değişen Değerler Ve Yeni Eğitim Paradigması. “Changing Values And New Education Paradigm. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi. 9(1). 89–102, (2007). [Google Scholar]
 15. GökalpZ. Türkçülüğün Esasları, İstanbul, (1990). [Google Scholar]
 16. İlğanA., KarayiğitD., ÇetinB. Ortaokul Öğrencilerinin Demokratik Değerlere Sahip Olma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Cbü Sosyal Bilimler Dergisi,11(2), 97–118, (2013). [Google Scholar]
 17. KanÇ. Sosyal Bilgiler Dersi ve Değerler Eğitimi. Millî Eğitim. 187.139, (2010). [Google Scholar]
 18. KanÇ. Sosyal Bilgiler Eğitiminde Küresel Vatandaşlık Pamukkale Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi. 26, 25–30, (2009). [Google Scholar]
 19. KaypakŞ. Modernizmden Postmodernizme Değişen Kentleşme. GJEBS Global Journal of Economics and Business Studies Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, 2 (4), 80–95, (2013). [Google Scholar]
 20. KaradumanS.Modernizmden Postmodernizme Kimliğin Yapısal Dönüşümü. Journal of Yasar University. 17(5) 2886–2899, (2010). [Google Scholar]
 21. Kırbaşoğlu KılıçL.&BayramB. Postmodernizm ve Eğitim. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 3(1). 368–376, 2014. [Google Scholar]
 22. Kurtdede FidanN. Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi: Nitel Bir Araştırma Value Educatıon In Socıal Studıes Lesson: A Qualıtatıve Research International Journal Of Social Science .6(3).361–388, (2013). [Google Scholar]
 23. Ortaylıİ. Avrupa ve Biz, Ankara:Turhan, (2008). [Google Scholar]
 24. ÖzbolatA. Değerleri Küreselleşme Sürecinden Değerlendirmek. Değerler Eğitimi Dergisi. 10(24). 147–167, (2012). [Google Scholar]
 25. KalemiSedefin, KavramıKimlik, KimlikEtnik, Ulus Devletleşme Sürecinde Meydana Gelen Sorunlar. 22.08.2006, <http://sedefinkalemi.blogspot.com/2006/08/kimlikkavrametnik-kimlik-ulus.html>. erişim:09.03.2015, (2006). [Google Scholar]
 26. Şahinİ. Postmodern Çağ & Eğitim Humanist. (XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz) İnönü Üniversitesi/Eğitim Fakültesi, Malatya, (2004). [Google Scholar]
 27. ŞaylanG Postmodernizm, Ankara: İmge, (2006). [Google Scholar]
 28. TurhanM. Kültür Değişmeleri, İstanbul, (1997). [Google Scholar]
 29. Türk Dil Kurumu. Türkçe Sözlük. (9. Baskı). Ankara, (1998). [Google Scholar]
 30. UlusoyK. &ArslanA. Değerli Bir Kavram Olarak Değer ve Değerler Eğitimi. UlusoyK., ArslanA. (ed.). Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi İçinde (3-15). Pegem Akademi:Ankara, (2014). [Google Scholar]
 31. YalçınF. Postmodern Dünyada Geleneğin Yeniden İnşası ya da Ticari Bir Meta Olarak Keşfi ve Çağdaş Türk Romanında Gelenek Sorunu. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. [Taed] 49, 171-184, Erzurum, (2013). [Google Scholar]
 32. Yeşil.R.& Aydın, D. Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem Ve Zamanlama. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Turkish Journal of Social Research . 11(2). 65–84, (2007). [Google Scholar]
 33. YıldırımK. Values Education Experiences of Turkish ClassTeachers: A Phenomonological Approach. Eurasian Journal of Educational Research.35 (Spring). 165–184, (2009). [Google Scholar]
 34. YılmazK. Postmodernist Tarih Yaklaşımı: Postmodernizmin Tarih Eğitimi İçin Doğurguları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 34 (II), 197–209, (2013). [Google Scholar]
 35. YiğittirS. ÖcalA. Lise Tarih Öğretmenlerinin Değerler ve Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri. Kmü Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si. 13 (20): 117–124, (2011). [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.