Open Access
Issue
SHS Web Conf.
Volume 37, 2017
ERPA International Congresses on Education 2017 (ERPA 2017)
Article Number 01052
Number of page(s) 8
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/20173701052
Published online 14 August 2017
 1. Şahin, C. Bireyi Tanıma, C. Şahin, (Ed.). Bireyi tanıma teknikleri (s.1–44). Ankara: Pegem Akademi (2016) [Google Scholar]
 2. Ekinci, Ö., Aybek, B. Öğretmen adaylarının empatik ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9, 2, 816–827 (2010) [Google Scholar]
 3. Paul, R. Critical Thinking. Retrieved From http://outopia.org/teach/resources/critthink1.pdfrohner, (1993) [Google Scholar]
 4. Finkelman, A. W. Problem solving, decision making, and critical thinking: how do they mix and why bother? Home care provider, 12, 194–198 (2001) [CrossRef] [Google Scholar]
 5. Eldeleklioğlu, J., Özkılıç, R. Eleştirel düşünme eğitiminin PDR öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3, 29, 25–36 (2008) [Google Scholar]
 6. Myrick, F., Yonge, O. Preceptor behaviors ıntegral to the promotion of student critical thinking. Journal For Nurses in Staff Development, 18, 131–132 (2002) [Google Scholar]
 7. Erzincanlı, S. & Zaybek, A. Hemşirelerde eleştirel düşünme eğilimi ve problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2, 3, 26–38 (2015) [EDP Sciences] [Google Scholar]
 8. Günüşen, N.P., Üstün, B. Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme beceri düzeyleri ile kontrol odağı arasındaki ilişki. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 4, 72–77 (2011) [Google Scholar]
 9. Gürleyük, G. C. Sınıf Öğretmeni adaylarının çeşitli değişkenler açısından eleştirel düşünme eğilimleri, problem çözme becerileri ve akademik başarı düzeylerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Karaelmas Üniv., Zonguldak (2008) [Google Scholar]
 10. Hager, P. & Kaye, M. Critical thinking ability and teacher effectiveness. Higher Education Research and Development, 10, 2, 177–186 (1991) [CrossRef] [Google Scholar]
 11. Mcdonough, M. An Assessment of Critical Thinking at The Community College Level. Unpublished Doctoral Thesis, Columbia University (1997) [Google Scholar]
 12. Akbıyık, C. Eleştirel düşünme eğilimleri ve akademik başarı. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Hacettepe Üniversitesi, Ankara (2002) [Google Scholar]
 13. Tufan, D. Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerileri: Orta doğu teknik üniversitesi yabancı dil öğretmenliği örneği. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara (2008) [Google Scholar]
 14. Yeşilpınar, M. Sınıf Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünmenin Öğretimine Yönelik Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Çukurova Üniversitesi, Adana (2011) [Google Scholar]
 15. Göbel, D. Ş. Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisi Öğretimi Yeterlilikleri ve Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Sakarya Üniv., Sakarya (2013) [Google Scholar]
 16. Korur, E. N., Öncü, E., Küçük Kılıç, S. Eleştirel düşünme ve empatik eğitim ilişkisi: beden eğitimi öğretmeni adayları örneği. Journal of Computer and Education Research, 4, 8, 179–204 (2016) [Google Scholar]
 17. Kesicioğlu, O. S., Güven, G. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarinin Özyeterlik Düzeyleri ile Problem Çözme, Empati ve İletişim Becerileri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi. Turkish Studies, 9, 5, 1371–1383 (2014) [CrossRef] [Google Scholar]
 18. Sargın, N. Rehber Öğretmenlerin Empati Düzeylerinin Geliştirilmesine İlişkin Bir Model Önerisi. Doktora Tezi (Basılmamış), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir (1993) [Google Scholar]
 19. Myyry, L., & Helkama, K. University Students Value Priorities and Emotional Empathy. Educational Psychology, 21, 1, 25–40 (2001) [CrossRef] [Google Scholar]
 20. Balcı, E. Sınıf öğretmenlerinin empatik eğilim düzeyleri (Beşiktaş İlçesi Örneği). Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul (2012) [Google Scholar]
 21. Karasar, N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademi (2013) [Google Scholar]
 22. Nachmias, C. F. & Nachmias D. Research Methods in The Social Sciences. (5th Edition), New York: St. Martin’s Press (1996) [Google Scholar]
 23. Facione P. A., Facione., N. C. & Giancarlo, C. A. The Disposition toward Critical Thinking: Its Character, Measurement, and Relationship to Critical Thinking Skill. California Academic Press, 20, 1, 91–84 (2000) [Google Scholar]
 24. Kökdemir, D. Belirsizlik Durumlarında Karar Verme ve Problem Çözme. Doktora Tezi (Basılmamış), Ankara Üniversitesi, Ankara (2003) [Google Scholar]
 25. Heppner, P. P. & Petersen, C. H. The Development and Implications of a Personal Problem Solving Inventory. Journal of Counseling Psychology, 29, 1, 66–75 (1982) [Google Scholar]
 26. Şahin, N., Şahin, N. H. & Heppner, P. P. The Psychometric Pro-Perties of the Problem Solving Inventory. Cognitive Therapy and Research, 17, 4, 379–396 (1993) [CrossRef] [Google Scholar]
 27. Dökmen, Ü. Empatinin Yeni Bir Modele Dayanılarak Ölçülmesi ve Psikodrama ile Geliştirilmesi. Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21, 1, 156–190 (1988) [Google Scholar]
 28. Çam O. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde Psikodramanın Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11, 55–63 (1995) [Google Scholar]
 29. Deniz, E. Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Beceri Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Hacettepe Üniversitesi, Ankara (2009) [Google Scholar]
 30. Ekinci, Ö. Öğretmen Adaylarının Empatik ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Çukurova Üniversitesi, Adana (2009) [Google Scholar]
 31. Loken, M. L. Critical Thinking Abilities of Undergraduate Entry-Level Athletic Training Students. Unpublished Doctoral Thesis, The University Of South Dakota, USA (2005) [Google Scholar]
 32. Akar, C. İlköğretim öğrencilerinde eleştirel düşünme becerileri. Doktora Tezi (Basılmamış), Gazi Üniversitesi, Ankara (2007) [Google Scholar]
 33. Erdoğan, İ. İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilim düzeyleri üzerine bir inceleme. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya (2012) [Google Scholar]
 34. Özelçi, S. Y. Eleştirel düşünme tutumunu etkileyen faktörler: Sınıf öğretmeni adayları üzerine bir çalışma. Doktora Tezi (Basılmamış), Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın (2012) [Google Scholar]
 35. Aktaş, G.S., Ünlü, M. Critical Thinking Skills of Teacher Candidates of Elementary Mathematics. Procedia-Social And Behavioral Sciences, 93, 831–835 (2013) [CrossRef] [Google Scholar]
 36. Yıldırım, A. Empati ve Çatışmalar. Ankara: Yargı (2005) [Google Scholar]
 37. Kızıltaş, Y. Sınıf Öğretmeni Adaylarının ve Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Van İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van (2011) [Google Scholar]
 38. Taylan, S. Heppner’in problem çözme envanteri’nin uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Doktora Tezi (Basılmamış), Ankara Üniv., Ankara (1990) [Google Scholar]
 39. Tümkaya, S., İflazoğlu, A. Ç.Ü. Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin otomatik düşünce ve problem çözme düzeylerinin bazı sosyo-demografik değişkenlere göre incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 6, 143–158 (2000) [Google Scholar]
 40. Tanrıdağ, Ş. R. Ankara’daki Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Çalışan Personelin Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Doktora Tezi (Basılmamış), Hacettepe Üniversitesi, Ankara (1992) [Google Scholar]
 41. Ercoşkun, H. M. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Empatik Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Atatürk Üniversitesi, Erzurum (2005) [Google Scholar]
 42. Genç, S. Z., Kalafat, T. Öğretmen adaylarının demokratik tutumları ile problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 10–22 (2007) [Google Scholar]
 43. Arslanoğlu, C. Farklı Bölümlerde Öğrenim Gören Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeyleri ve Saldırganlık İlişkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi (Basılmamış), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (2012) [Google Scholar]
 44. Schieman S., Van Gundy K. The Personal and Social Links between Age and Self- Reported Empathy. Social Psychology Quarterly, 63, 152–174 (2000) [CrossRef] [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.